Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
15 730 990 € 36 946 882 € 25 220 976 € 17 238 612 € 13 919 995 € 1 319 514 € 806 654 € 275 508 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
384 237 € 3 384 € 25 116 352 € 17 186 332 € 12 739 791 € 1 199 110 € 720 411 € 236 273 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
384 237 € 3 384 € 25 116 352 € 17 186 332 € 12 739 791 € 1 199 110 € 720 411 € 236 273 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
383 117€ 25 110 216€ 17 174 139€ 12 721 219€ 1 174 087€ 72 031€ 74 155€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 120€ 3 384€ 6 136€ 12 193€ 18 572€ 25 023€ 7 550€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
640 830€ 162 118€
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
15 346 753 € 36 943 498 € 104 624 € 52 280 € 1 180 204 € 120 404 € 86 243 € 39 235 €
015
B.I.
Zásoby
11 450 194€ 34 226 585€ 66€ 63€ 56€ 41€ 50€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
2 656 269 € 114 715 € 44 422 € 13 299 € 126 270 € 84 395 € 43 964 € 38 637 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
838 085€ 98 417€ 43 865€ 12 323€ 39 674€ 24 561€ 10 120€ 2 400€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
48€ 190€ 3 102€ 22 688€ 33 664€ 35 913€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
1 818 184€ 16 298€ 509€ 786€ 83 494€ 37 146€ 180€ 324€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
1 240 290 € 2 602 198 € 60 136 € 38 918 € 1 053 878 € 35 968 € 42 229 € 598 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
1 240 290€ 2 602 198€ 60 136€ 38 918€ 1 053 878€ 35 968€ 42 229€ 598€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
15 730 990 € 36 946 882 € 25 220 976 € 17 238 612 € 13 919 995 € 1 319 514 € 806 654 € 275 508 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
2 149 009 € 261 666 € 466 880 € 709 344 € 985 313 € -1 003 688 € -774 693 € -670 722 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
4 843 989 € 4 843 989 € 4 843 989 € 4 843 989 € 4 843 989 € 4 843 989 € 4 843 989 € 4 843 989 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
4 843 989€ 4 843 989€ 4 843 989€ 4 843 989€ 4 843 989€ 4 843 989€ 4 843 989€ 4 843 989€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
2 292 099€ 2 292 099€ 2 292 099€ 2 292 099€ 2 292 099€
030
A.III.
Fondy zo zisku
79 535€ 79 534€ 79 534€ 79 534€ 79 534€ 79 534€ 79 534€ 79 534€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-6 953 956€ -6 748 742€ -6 506 278€ -6 230 309€ -5 927 211€ -5 698 216€ -5 594 245€ 1 510 825€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
1 887 342 € -205 214 € -242 464 € -275 969 € -303 098 € -228 995 € -103 971 € -7 105 070 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
13 581 981 € 36 685 216 € 24 754 096 € 16 529 268 € 12 934 682 € 2 323 202 € 1 581 347 € 946 230 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
2 078 964€ 2 062 168€ 1 984 571€ 978 198€ 335 177€ 4 634€ 5 622€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
8 965 859€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
3 119 811 € 12 180 715 € 6 800 988 € 5 984 142 € 3 275 933 € 113 104 € 108 699 € 102 424 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
2 235 597€ 11 400 746€ 6 771 548€ 5 932 693€ 3 169 074€ 99 261€ 94 412€ 102 424€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
7 997€ 7 638€ 12 361€ 12 066€ 14 630€ 9 745€ 10 278€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
873 208€ 772 331€ 14 250€ 34 256€ 74 427€ 2 496€ 2 397€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
3 009€ 2 829€ 5 127€ 17 802€ 1 602€ 1 612€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
2 641€ 2 073€ 2 656€ 2 842€ 3 912€ 709€ 1 338€ 664€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
7 739 739€ 20 806 501€ 15 344 243€ 8 965 859€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
640 826€ 1 633 759€ 621 638€ 598 227€ 353 801€ 2 204 755€ 1 465 688€ 843 142€