Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.07.2019
30.06.2020
01.07.2018
30.06.2019
01.07.2017
30.06.2018
01.07.2016
30.06.2017
01.07.2015
30.06.2016
01.07.2014
30.06.2015
01.07.2013
30.06.2014
01.07.2012
30.06.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
107 565 € 433 053 € 451 063 € 513 405 € 465 614 € 511 787 € 473 483 € 613 065 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
11 358 € 3 954 € 13 480 € 31 646 € 51 368 € 39 695 € 12 889 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
11 358 € 3 954 € 13 480 € 31 646 € 51 368 € 39 695 € 12 889 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
11 358€ 3 954€ 13 480€ 31 646€ 51 368€ 39 695€ 12 889€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
96 207 € 433 053 € 446 031 € 495 990 € 430 427 € 456 621 € 431 214 € 600 036 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
53 166 € 63 005 € 54 321 € 64 369 € 82 707 € 91 833 € 64 680 € 75 804 €
032
B.I.1
Materiál
372€ 268€ 196€ 118€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
53 949€ 64 101€ 82 511€ 91 715€ 64 680€ 75 804€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
19 891 € 335 436 € 328 967 € 358 563 € 311 513 € 332 340 € 327 566 € 463 572 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
11 701€ 48 319€ 54 634€ 57 584€ 38 621€ 40 152€ 26 023€ 28 092€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
257 826€ 281 034€ 257 804€ 282 240€ 240 646€ 431 026€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
733€ 5 875€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 815€ 2 231€ 14 913€ 3 987€ 60 897€ 4 422€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
7 457€ 281 242€ 12 692€ 17 714€ 175€ 5 961€ 32€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
23 150 € 34 612 € 62 743 € 73 058 € 36 207 € 32 448 € 38 968 € 60 660 €
056
B.IV.1
Peniaze
23 150€ 34 612€ 21 171€ 62 866€ 6 640€ 3 567€ 4 085€ 17 094€
057
B.IV.2
Účty v bankách
41 572€ 10 192€ 29 567€ 28 881€ 34 883€ 43 566€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
1 078 € 3 935 € 3 541 € 3 798 € 2 574 € 140 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 078€ 3 935€ 3 541€ 1 647€ 2 574€ 140€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 151€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
107 565 € 433 053 € 451 063 € 513 405 € 465 614 € 511 787 € 473 483 € 613 065 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
65 508 € -92 999 € -96 199 € -68 839 € -90 223 € -120 548 € -120 004 € -61 581 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
442 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 663 € 663 € 663 € 663 € 663 € 663 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
663€ 663€ 663€ 663€ 663€ 663€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-382 679 € -104 462 € -76 141 € -97 525 € -127 850 € -136 765 € -68 883 € 5 092 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
60 624€ 39 240€ 8 915€ 5 092€ 5 092€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-136 765€ -136 765€ -136 765€ -136 765€ -73 975€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
4 884 € 4 160 € -27 360 € 21 384 € 30 325 € 8 915 € -58 423 € -73 975 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
42 057 € 526 052 € 547 262 € 582 244 € 554 128 € 629 862 € 589 340 € 668 828 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
1 957 € 735 € 605 € 2 246 € 1 399 € 858 € 803 € 399 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 957€ 735€ 605€ 2 246€ 1 399€ 858€ 803€ 399€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
222 € 264 € 305 € 256 € 212 € 166 € 26 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
264€ 305€ 256€ 212€ 166€ 26€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
39 878 € 525 317 € 543 686 € 562 199 € 552 473 € 628 792 € 588 371 € 668 403 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
23 687€ 519 787€ 537 185€ 556 033€ 547 217€ 614 145€ 582 272€ 607 317€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
116€ 1 868€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
8 430€ 580€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
910€ 224€ 447€ 447€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
6 293€ 3 799€ 2 979€ 4 040€ 3 138€ 4 067€ 3 370€ 2 553€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 502€ 1 741€ 1 741€ 2 176€ 1 773€ 1 385€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 468€ 1 151€ 1 110€ 385€ 377€ 8 180€ 393€ 56 483€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
-1 650€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
2 707 € 17 494 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
2 707€ 17 494€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
1 709 € 2 473 € 4 147 € 5 818 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
910€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
799€ 2 473€ 4 147€ 5 818€