Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017
01.07.2019
30.06.2020
01.07.2018
30.06.2019
01.07.2017
30.06.2018
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
107 565 € 433 053 € 450 103 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
11 358 € 3 954 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
11 358 € 3 954 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
11 358€ 3 954€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
96 207 € 433 053 € 446 149 €
015
B.I.
Zásoby
53 166€ 63 005€ 54 321€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
19 891 € 335 436 € 329 085 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
11 701€ 48 319€ 54 634€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
733€ 5 875€ 2 855€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
7 457€ 281 242€ 271 596€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
23 150 € 34 612 € 62 743 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
23 150€ 34 612€ 62 743€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
107 565 € 433 053 € 450 103 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
65 508 € -92 999 € -97 159 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
442 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
442 639€ 6 639€ 6 639€
030
A.III.
Fondy zo zisku
664€ 664€ 664€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-382 679€ -104 462€ -76 142€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
4 884 € 4 160 € -28 320 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
42 057 € 526 052 € 547 262 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
222€ 264€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
39 878 € 525 317 € 543 686 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
23 687€ 519 787€ 537 185€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
6 293€ 3 799€ 4 481€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
1 468€ 1 151€ 1 110€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
8 430€ 580€ 910€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
1 957€ 735€ 605€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
2 707€