Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VALASAHA Group, a. s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
-
-
-
-
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
20 837 559€ 14 798 763€ 8 626 800€ 848 144€ 1 341 345€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
32 658 477 € 18 791 118 € 8 742 823 € 857 510 € 1 341 806 € 1 532 337 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
20 738 792€ 14 794 332€ 8 604 798€ 805 918€ 1 326 363€ 1 513 396€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
98 767€ 4 431€ 22 002€ 42 226€ 14 983€ 18 941€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
63 927€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
59 627€ 70 368€ 99 726€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
11 697 364€ 3 921 987€ 16 297€ 9 366€ 460€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
31 788 432 € 17 992 165 € 8 275 299 € 832 393 € 1 257 856 € 1 449 717 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
8 592 221€ 6 882 583€ 4 534 919€ 595 784€ 1 008 031€ 1 170 923€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
115 941€ 206 584€ 102 974€ 6 252€ 14 586€ 33 529€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
10 632 429€ 6 457 221€ 3 356 534€ 186 759€ 182 277€ 198 142€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
587 123 € 415 596 € 98 640 € 23 995 € 28 430 € 27 912 €
16
E.1.
Mzdové náklady
423 231€ 302 237€ 71 912€ 18 083€ 21 473€ 21 009€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
146 731€ 104 491€ 24 648€ 5 912€ 6 957€ 6 903€
19
E.4.
Sociálne náklady
17 161€ 8 868€ 2 080€
20
F.
Dane a poplatky
6 940€ 4 578€ 2 122€ 767€ 1 005€ 722€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
94 750€ 83 376€ 26 372€ 15 834€ 16 309€ 17 150€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
94 750€ 83 376€ 26 372€ 15 834€ 16 309€ 17 150€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
59 283€ 66 459€ 140 154€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 570€ 1 047€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
11 698 175€ 3 874 721€ 13 584€ 3 002€ 7 218€ 1 339€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
870 045 € 798 953 € 467 524 € 25 117 € 83 950 € 82 620 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 560 895 € 1 252 375 € 632 373 € 59 349 € 136 452 € 129 743 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
21 517 € 3 007 € 1 429 € 3 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 125 € 2 206 € 1 436 € 3 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
1 125€ 1 436€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2 206€ 3€
42
XII.
Kurzové zisky
20 392€ 801€ -7€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
352 615 € 176 384 € 67 291 € 5 530 € 2 846 € 3 839 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
69 922 € 32 291 € 14 526 € 3 834 € 1 934 € 2 460 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
4 059€ 7 199€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
65 863€ 32 291€ 7 327€ 3 834€ 1 934€ 2 460€
52
O.
Kurzové straty
90 179€ 8 760€ 27€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
192 514€ 135 333€ 52 738€ 1 696€ 912€ 1 379€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-331 098 € -173 377 € -65 862 € -5 530 € -2 846 € -3 836 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
538 947 € 625 576 € 401 662 € 19 587 € 81 104 € 78 784 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
89 956 € 158 967 € 115 431 € 5 669 € 18 122 € 18 206 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
89 956€ 158 967€ 115 431€ 5 669€ 18 122€ 18 206€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
448 991 € 466 609 € 286 231 € 13 918 € 62 982 € 60 578 €