Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
3 417 112 € 3 223 769 € 3 553 948 € 4 808 280 € 2 613 844 € 3 374 606 € 890 798 € 1 393 216 € 1 563 596 € 309 032 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 442 564 € 2 636 791 € 2 824 399 € 2 885 364 € 921 790 € 592 589 € 156 602 € 181 555 € 588 111 € 174 565 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
989 € 1 614 € 2 240 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
989€ 1 614€ 2 240€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
2 441 575 € 2 635 177 € 2 822 159 € 2 885 364 € 921 790 € 592 589 € 156 602 € 181 555 € 588 111 € 174 565 €
012
A.II.1
Pozemky
3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 103 933€ 104 361€
013
A.II.2
Stavby
2 319 354€ 2 455 622€ 2 558 154€ 2 589 029€ 683 569€ 275 571€ 51 116€ 54 768€ 65 723€ 69 375€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
118 502€ 176 236€ 238 185€ 293 016€ 228 402€ 154 720€ 102 167€ 123 468€ 418 455€ 829€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
400€ 22 501€ 6 500€ 158 979€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
966 818 € 580 762 € 718 438 € 1 911 652 € 1 687 751 € 2 776 187 € 731 410 € 1 209 016 € 806 517 € 97 658 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
112 215 € 84 238 € 32 087 € 3 692 € 16 275 € 1 512 € 2 568 € 729 170 € 200 € 32 €
032
B.I.1
Materiál
1 496€ 3 456€ 1 634€ 2 279€ 10 161€ 1 098€ 1 687€ 1 808€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
630€
034
B.I.3
Výrobky
335€ 606€ 1 275€ 414€ 881€ 200€ 32€
036
B.I.5
Tovar
110 384€ 80 782€ 29 847€ 1 413€ 4 839€ 726 732€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
606 172 € 215 757 € 212 176 € 18 095 € 34 785 € 41 714 € 44 473 € 31 028 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 514€ 3 514€ 4 039€ 4 039€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
602 658€ 212 243€ 201 632€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
228€ 228€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
6 277€ 13 828€ 34 785€ 41 714€ 44 473€ 31 028€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
72 552 € 77 665 € 96 166 € 1 405 975 € 1 282 296 € 2 633 552 € 581 157 € 412 306 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
45 741€ 75 236€ 96 165€ 299 459€ 121 779€ 1 898 249€ 470 537€ 320 953€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
1 106 516€ 1 148 359€ 714 151€ 109 877€ 85 187€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
17 522€ 11 930€ 21 096€ 743€ 6 166€ 28 437€ 33 129€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
9 289€ 2 429€ 1€ 228€ 56€ 103 503€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
175 879 € 203 102 € 378 009 € 483 890 € 354 395 € 99 409 € 103 212 € 36 512 € 277 502 € 47 733 €
056
B.IV.1
Peniaze
72 985€ 183 607€ 140 513€ 74 782€ 22 414€ 3 533€ 4 521€ 2 276€ 930€ 7 005€
057
B.IV.2
Účty v bankách
102 894€ 19 495€ 237 496€ 409 108€ 331 981€ 95 876€ 98 691€ 34 236€ 276 572€ 40 728€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
7 730 € 6 216 € 11 111 € 11 264 € 4 303 € 5 830 € 2 786 € 2 645 € 168 968 € 36 813 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 703€ 6 215€ 6 173€ 10 127€ 4 078€ 4 780€ 2 786€ 2 645€ 2 968€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 027€ 1€ 4 938€ 1 137€ 225€ 1 050€ 166 000€ 36 813€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
3 417 112 € 3 223 769 € 3 553 948 € 4 808 280 € 2 613 844 € 3 374 606 € 890 798 € 1 393 216 € 1 563 596 € 309 034 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 220 479 € 977 923 € 1 200 106 € 1 425 479 € 828 525 € 634 386 € 458 660 € 1 057 023 € -296 108 € -159 730 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 193 €
069
A.I.1
Základné imanie
33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 193€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
788 685 € 788 685 € 788 685 € 788 685 € 3 599 500 € 3 599 500 € 3 579 000 € 1 860 850 € 3 320 € 3 319 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
788 685€ 788 685€ 788 685€ 788 685€ 3 599 500€ 3 599 500€ 3 579 000€ 1 860 850€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
3 320€ 3 319€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
6 640 € 6 640 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
6 640€ 6 640€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
156 039 € 371 944 € 596 954 € -2 998 314 € -3 153 541 € -837 027 € -563 081 € -196 253 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
156 039€ 371 944€ 596 954€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 998 314€ -3 153 541€ -837 027€ -563 081€ -196 253€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
242 555 € -215 906 € -225 373 € 596 954 € 194 139 € 155 227 € -2 316 513 € -273 946 € -136 375 € -196 242 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
345 898 € 277 490 € 271 402 € 1 156 808 € 1 221 245 € 2 580 387 € 432 138 € 336 193 € 1 859 704 € 468 764 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
8 911 € 8 728 € 9 321 € 6 404 € 6 199 € 6 526 € 8 618 € 8 763 € 4 566 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
8 911€ 8 728€ 9 321€ 6 404€ 6 199€ 6 526€ 8 618€ 8 763€ 4 566€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
124 304 € 155 870 € 121 938 € 195 720 € 208 017 € 622 002 € 21 107 € 102 493 € 101 971 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
994€ 525€ 586€ 532€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
123 310€ 155 345€ 121 938€ 195 720€ 208 017€ 622 002€ 20 521€ 101 961€ 101 971€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
212 626 € 112 876 € 140 143 € 954 684 € 1 007 029 € 1 897 721 € 402 413 € 327 430 € 1 752 645 € 366 793 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
178 195€ 77 792€ 100 698€ 891 243€ 967 680€ 1 861 197€ 362 093€ 28 252€ 294 250€ 310 363€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
4 245€ 236 522€ 21 567€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
30 000€ 1 097 946€ 56 430€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
15 815€ 16 113€ 18 404€ 18 155€ 22 187€ 20 820€ 21 221€ 21 872€ 23 466€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
9 222€ 9 176€ 9 590€ 5 984€ 8 133€ 7 513€ 7 349€ 5 749€ 5 477€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
3 844€ 6 775€ 11 219€ 37 507€ 9 029€ 8 191€ 4 940€ 4 095€ 18 702€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
5 550€ 3 020€ 232€ 1 795€ 2 565€ 940€ 291 237€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
54 138€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
57 € 16 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
57€ 16€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
1 850 735 € 1 968 356 € 2 082 440 € 2 225 993 € 564 074 € 159 833 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 850 735€ 1 968 356€ 2 082 440€ 2 225 993€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
564 074€ 159 833€