Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ortodoncia LM, spoločnosť s ručením obmedzeným (skrátene: Ortodoncia LM, s.r.o.)

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
138 117 € 151 983 € 170 303 € 259 356 € 289 408 € 301 235 € 167 413 € 187 124 € 285 247 € 198 319 € 255 974 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
29 332 € 41 308 € 83 846 € 54 492 € 80 934 € 112 653 € 53 723 € 52 191 € 61 475 € 76 611 € 158 071 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
602€ 1 204€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
29 332 € 41 308 € 83 846 € 54 492 € 80 934 € 112 653 € 53 723 € 52 191 € 61 475 € 76 009 € 62 867 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
12 429€ 13 726€ 16 022€ 19 318€ 18 614€ 19 910€ 32 206€ 22 502€ 22 798€ 24 094€ 25 390€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
16 903€ 27 582€ 67 824€ 35 174€ 62 320€ 92 743€ 21 517€ 29 689€ 38 677€ 51 915€ 37 477€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
94 000 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
94 000€
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
108 785 € 110 675 € 86 457 € 204 864 € 208 474 € 188 582 € 113 690 € 134 933 € 223 772 € 121 708 € 97 903 €
015
B.I.
Zásoby
32 118€ 25 287€ 19 743€ 20 829€ 19 426€ 23 929€ 18 308€ 14 518€ 14 822€ 16 496€ 16 915€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
466 € 6 226 € 6 395 € 11 038 € 2 246 € 27 386 € 6 105 € 488 € 783 € 536 € 1 148 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
237€ 16 335€ 129€ 488€ 85€ 17€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
4 342€ 10 303€ 1 000€ 9 867€ 5 162€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
466€ 6 226€ 1 816€ 735€ 1 246€ 1 184€ 814€ 783€ 451€ 1 131€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
76 201 € 79 162 € 60 319 € 172 997 € 186 802 € 137 267 € 89 277 € 119 927 € 208 167 € 104 676 € 79 840 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
76 201€ 79 162€ 60 319€ 172 997€ 186 802€ 137 267€ 89 277€ 119 927€ 208 167€ 104 676€ 79 840€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
138 117 € 151 983 € 170 303 € 259 356 € 289 408 € 301 235 € 167 413 € 187 124 € 285 247 € 198 319 € 255 974 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
111 940 € 130 500 € 148 067 € 225 116 € 239 585 € 251 474 € 149 816 € 168 366 € 247 531 € 182 774 € 239 964 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
81 383€ 81 383€ 152 852€
030
A.III.
Fondy zo zisku
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
281€ 52 812€ 52 812€ 113 281€ 88 172€ 138 513€ 4 074€ 4 074€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
104 355 € 70 384 € 87 951 € 104 531 € 144 109 € 105 657 € 142 512 € 161 062 € 154 770 € 90 013 € 79 808 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
26 177 € 21 483 € 22 236 € 34 240 € 49 823 € 49 761 € 17 597 € 18 758 € 37 716 € 15 545 € 16 010 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
4 148€ 3 834€ 4 918€ 17 474€ 19 903€ 28 099€ 1 276€ 808€ 391€ 1 740€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
20 373 € 13 929 € 12 030 € 10 685 € 24 353 € 14 404 € 9 077 € 10 841 € 31 160 € 11 767 € 10 794 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
2 868€ 11 536€ 1 708€ 2 600€ 5 772€ 1 748€ 41€ 366€ 1 269€ 925€ 826€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
9 046€ 8 501€ 7 967€ 6 311€ 7 799€ 7 026€ 5 432€ 5 617€ 7 011€ 7 702€ 5 297€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
8 459€ -6 108€ 1 113€ 819€ 7 340€ 1 243€ 1 232€ 2 156€ 20 142€ 3 140€ 3 404€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
1 242€ 955€ 3 442€ 4 387€ 2 372€ 2 702€ 2 738€ 1 267€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
1 656€ 3 720€ 5 288€ 6 081€ 5 567€ 7 258€ 7 244€ 7 109€ 6 165€ 3 778€ 3 476€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci