Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 147 477 € 553 265 € 453 704 € 863 032 € 473 558 € 449 475 € 279 163 € 260 142 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
18 744 € 13 921 € 34 915 € 59 408 € 44 643 € 26 682 € 7 341 € 12 267 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
18 744 € 13 921 € 32 415 € 54 408 € 44 643 € 26 682 € 7 341 € 12 267 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
18 744€ 13 921€ 32 415€ 54 408€ 44 643€ 26 682€ 7 341€ 12 267€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
2 500 € 5 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
2 500€ 5 000€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 126 987 € 538 316 € 418 264 € 800 467 € 428 716 € 422 190 € 271 120 € 247 038 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
284 673 € 259 698 € 98 974 € 89 053 € 49 609 € 33 346 € 36 732 € 53 071 €
035
B.I.1
Materiál
285€ 273€ 322€ 321€ 287€ 107€ 183€ 349€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
284 388€ 259 425€ 98 652€ 88 732€ 49 322€ 33 239€ 36 549€ 52 722€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
31 € 21 € 12 010 € 17 021 € 3 529 € 3 672 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
11 980 € 17 021 € 3 529 € 3 672 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
11 980€ 17 021€ 3 529€ 3 672€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
31€ 21€ 30€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 790 254 € 241 476 € 203 925 € 165 097 € 201 387 € 196 086 € 116 725 € 157 229 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 772 816 € 232 307 € 183 271 € 165 097 € 171 517 € 196 086 € 116 725 € 157 086 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
3 352€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 772 816€ 228 955€ 183 271€ 165 097€ 171 517€ 196 086€ 116 725€ 157 086€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
21€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
9 897€ 4 003€ 5 633€ 29 870€ 143€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
7 541€ 5 166€ 15 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
52 029 € 37 121 € 115 365 € 534 307 € 160 699 € 189 229 € 113 991 € 36 738 €
072
B.V.1.
Peniaze
49 477€ 35 326€ 36 444€ 50 378€ 51 970€ 39 393€ 36 488€ 3 180€
073
B.V.2.
Účty v bankách
2 552€ 1 795€ 78 921€ 483 929€ 108 729€ 149 836€ 77 503€ 33 558€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 746 € 1 028 € 525 € 3 157 € 199 € 603 € 702 € 837 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 746€ 1 028€ 525€ 3 157€ 199€ 603€ 702€ 837€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 147 477 € 553 265 € 453 704 € 863 032 € 473 558 € 449 475 € 279 163 € 260 142 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
934 507 € 320 620 € 304 103 € 278 795 € 229 475 € 213 422 € 91 480 € 13 147 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
303 316 € 286 801 € 261 492 € 212 171 € 196 120 € 74 179 € -4 156 € -4 211 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
378 006€ 361 491€ 336 182€ 286 861€ 270 810€ 148 869€ 70 534€ 70 479€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-74 690€ -74 690€ -74 690€ -74 690€ -74 690€ -74 690€ -74 690€ -74 690€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
613 888 € 16 516 € 25 308 € 49 321 € 16 052 € 121 940 € 78 333 € 55 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 203 274 € 232 645 € 149 601 € 584 237 € 244 083 € 236 053 € 187 683 € 246 995 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
17 929 € 12 056 € 25 412 € 41 662 € 45 226 € 23 943 € 1 085 € 6 234 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
4 627€ 4 094€ 3 292€ 2 652€ 1 922€ 1 403€ 1 085€ 891€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
13 302€ 7 962€ 22 120€ 39 010€ 43 304€ 22 540€ 5 343€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 159 500 € 208 187 € 103 113 € 514 000 € 166 041 € 210 046 € 182 830 € 230 409 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
874 501 € 146 267 € 72 741 € 475 686 € 120 537 € 159 428 € 88 710 € 160 372 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
874 501€ 146 267€ 72 741€ 475 686€ 120 537€ 159 428€ 88 710€ 160 372€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
52 907€ 52 907€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
14 902€ 18 760€ 9 381€ 9 742€ 9 568€ 4 789€ 3 434€ 4 322€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
8 393€ 10 617€ 5 662€ 6 196€ 6 058€ 2 197€ 2 160€ 2 364€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
96 846€ 32 407€ 15 259€ 22 302€ 29 819€ 43 545€ 35 429€ 10 310€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
164 858€ 136€ 70€ 74€ 59€ 87€ 190€ 134€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
12 935 € 10 252 € 10 166 € 8 905 € 4 386 € 2 064 € 1 274 € 2 854 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
12 935€ 10 252€ 10 166€ 8 905€ 4 386€ 2 064€ 1 274€ 1 389€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 465€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
12 910€ 2 150€ 10 910€ 19 670€ 28 430€ 2 494€ 7 498€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
9 696 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
9 696€