Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
337 908 € 339 201 € 289 882 € 327 399 € 229 833 € 184 102 € 200 620 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
150 400 € 150 400 € 146 047 € 146 047 € 139 445 € 127 187 € 127 187 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
150 400 € 150 400 € 146 047 € 146 047 € 139 445 € 127 187 € 127 187 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
146 047€ 146 047€ 146 047€ 146 047€ 139 445€ 127 187€ 127 187€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
4 353€ 4 353€
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
187 508 € 188 801 € 143 835 € 181 352 € 90 388 € 56 915 € 73 433 €
015
B.I.
Zásoby
59 514€ 115 350€ 109 912€ 75 404€ 33 582€ 30 515€ 29 830€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
89 377 € 66 218 € 29 195 € 97 435 € 51 673 € 9 993 € 9 399 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
6 174€ 13 889€ 27 153€ 14 662€ 5 029€ 9 768€ 9 399€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
77 017€ 48 859€ 1 559€ 80 107€ 44 121€ 225€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
6 186€ 3 470€ 483€ 2 666€ 2 523€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
38 617 € 7 233 € 4 728 € 8 513 € 5 133 € 16 407 € 34 204 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
38 617€ 7 233€ 4 728€ 8 513€ 5 133€ 16 407€ 34 204€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
337 908 € 339 201 € 289 882 € 327 399 € 229 833 € 184 102 € 200 620 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-404 091 € -316 417 € -279 982 € 163 483 € 90 784 € 151 906 € 123 486 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
414 737€ 308 339€ 308 338€ 237 280€
030
A.III.
Fondy zo zisku
332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-323 387€ -286 968€ -258 225€ -224 526€ -163 403€ -120 764€ -118 668€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-87 675 € -36 420 € -28 728 € -33 699 € -61 123 € -42 639 € -2 097 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
741 999 € 655 618 € 569 864 € 163 916 € 139 049 € 32 196 € 77 134 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
596€ 2 807€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
741 417 € 648 036 € 555 281 € 142 333 € 110 466 € 31 600 € 65 811 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
47 209€ 40 461€ 52 369€ 30 733€ 28 614€ 26 174€ 59 214€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
-3 727€ 10 903€ 6 560€ 4 446€ 4 735€ 3 865€ 3 820€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
74 157€ 49 534€ 3 341€ 84 233€ 45 258€ 1 491€ 1 438€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
623 778€ 547 138€ 493 011€ 22 921€ 31 859€ 70€ 1 339€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
582€ 7 582€ 14 583€ 21 583€ 28 583€ 8 516€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci