Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
21 053€ 40 384€ 62 910€ 73 052€ 32 951€ 71 600€ 86 271€ 75 152€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
16 637€ 26 852€ 10 908€ 6 169€ 16 989€ 46 431€ 45 957€ 54 313€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
4 416 € 13 532 € 52 002 € 66 883 € 15 962 € 25 169 € 40 314 € 20 839 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
111 619 € 200 336 € 93 876 € 99 057 € 178 386 € 133 716 € 126 669 € 114 485 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
111 619€ 200 336€ 93 876€ 99 057€ 178 386€ 133 716€ 126 669€ 114 485€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
209 830 € 201 905 € 137 426 € 141 725 € 204 325 € 162 512 € 138 084 € 164 363 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
172 547€ 156 389€ 104 504€ 112 963€ 164 557€ 120 722€ 99 088€ 122 281€
10
B.2
Služby
37 283€ 45 516€ 32 922€ 28 762€ 39 768€ 41 790€ 38 996€ 42 082€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-93 795 € 11 963 € 8 452 € 24 215 € -9 977 € -3 627 € 28 899 € -29 039 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
9 401 € 47 115 € 43 235 € 54 966 € 44 682 € 34 126 € 26 530 € 21 654 €
13
C.1
Mzdové náklady
20 201€ 16 201€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
6 237€ 5 305€
16
C.4
Sociálne náklady
92€ 148€
17
D
Dane a poplatky
1 003€ 224€ 1 321€ 196€ 1 560€ 2 229€ 494€ 1 128€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
2 300€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
17 476€ 626€ 12 316€ 2 817€ 578€ 5 503€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
562€ 866€ 3 733€ 185€ 4 095€ 53€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-87 285 € -35 616 € -27 521 € -31 132 € -57 497 € -39 457 € 4 175 € -46 318 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
1€ 11€
39
N
Nákladové úroky
243€ 632€ 1 022€ 1 413€ 1 651€ 424€ 1 193€ 1 809€
40
XI.
Kurzové zisky
1€
41
O
Kurzové straty
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
147€ 172€ 185€ 194€ 1 015€ 1 799€ 4 120€ 573€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-390 € -804 € -1 207 € -1 607 € -2 666 € -2 222 € -5 312 € -2 371 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-87 675 € -36 420 € -28 728 € -32 739 € -60 163 € -41 679 € -1 137 € -48 689 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
960 € 960 € 960 € 960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960€ 960€ 960€ 960€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-87 675 € -36 420 € -28 728 € -33 699 € -61 123 € -42 639 € -2 097 € -48 689 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-87 675 € -36 420 € -28 728 € -32 739 € -60 163 € -41 679 € -1 137 € -48 689 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-87 675 € -36 420 € -28 728 € -33 699 € -61 123 € -42 639 € -2 097 € -48 689 €