Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 846 332 € 1 523 695 € 1 807 637 € 1 824 806 € 1 540 600 € 1 519 574 € 1 477 656 € 1 476 868 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
374 637 € 341 074 € 340 107 € 253 365 € 250 047 € 270 296 € 469 932 € 554 504 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
5 000 € 5 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
5 000€ 5 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
374 637 € 341 074 € 340 107 € 253 365 € 250 047 € 270 296 € 464 932 € 549 504 €
012
A.II.1
Pozemky
27 224€ 25 124€ 25 124€ 17 045€ 17 045€ 17 045€ 50 564€ 87 045€
013
A.II.2
Stavby
121 411€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
208 394€ 270 485€ 270 688€ 190 058€ 150 487€ 207 704€ 209 650€ 217 087€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
4 268€ 711€ -459€ -66€ 796€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
134 751€ 44 754€ 44 754€ 46 328€ 82 515€ 44 751€ 83 307€ 245 372€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 466 748 € 1 177 899 € 1 463 301 € 1 568 803 € 1 288 423 € 1 247 190 € 1 005 617 € 920 415 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
277 497 € 310 294 € 170 385 € -16 077 € 290 719 € 209 765 € 258 513 € 205 373 €
035
B.I.1
Materiál
223 184€ 256 736€ 286 606€ 137 536€ 240 620€ 155 703€ 146 730€ 173 765€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
51 457€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
1 719€ 3 844€ 2 083€ 2 083€ 520€
039
B.I.5
Tovar
347€ 347€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
52 594€ 49 714€ -118 304€ -155 696€ 49 579€ 54 062€ 59 979€ 31 261€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
169 468 € 84 156 € 117 460 € 136 281 € 167 846 € 246 970 € 91 859 € 112 116 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
18 790 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
18 790€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
92 414€ 36 706€ 36 707€ 28 523€ 77 091€ 71 982€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
7 310€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
77 054€ 47 450€ 61 963€ 107 758€ 90 755€ 174 988€ 84 549€ 112 116€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 215 278 € 586 358 € 1 131 908 € 1 411 165 € 733 479 € 784 139 € 642 097 € 595 275 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 158 569 € 568 895 € 1 110 697 € 1 404 440 € 731 896 € 784 112 € 642 097 € 593 193 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
784 112€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 158 569€ 568 895€ 1 110 697€ 1 404 440€ 731 896€ 642 097€ 593 193€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
56 709€ 17 463€ 21 211€ 6 725€ 1 583€ 27€ 2 082€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
-195 495 € 197 091 € 43 548 € 37 434 € 96 379 € 6 316 € 13 148 € 7 651 €
072
B.V.1.
Peniaze
58 905€ 39 002€ 24 481€ 10 933€ 48 774€ 3 729€ 12 977€ 7 195€
073
B.V.2.
Účty v bankách
-254 400€ 158 089€ 19 067€ 26 501€ 47 605€ 2 587€ 171€ 456€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
4 947 € 4 722 € 4 229 € 2 638 € 2 130 € 2 088 € 2 107 € 1 949 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 947€ 4 722€ 4 229€ 2 638€ 2 130€ 2 088€ 2 107€ 1 949€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 846 332 € 1 523 695 € 1 807 637 € 1 824 806 € 1 540 600 € 1 519 574 € 1 477 656 € 1 476 868 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
587 617 € 589 188 € 554 214 € 493 199 € 386 253 € 379 476 € 379 044 € 361 347 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
60 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
60 000€ 60 000€ 60 000€ 60 000€ 60 000€ 60 000€ 60 000€ 60 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
269 323€ 269 323€ 269 323€ 269 323€ 269 323€ 269 323€ 269 323€ 260 171€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
4 489 € 4 489 € 4 489 € 4 489 € 4 489 € 4 489 € 4 489 € 4 489 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
4 489€ 4 489€ 4 489€ 4 489€ 4 489€ 4 489€ 4 489€ 4 489€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
255 376 € 220 402 € 159 387 € 52 442 € 45 663 € 45 161 € 36 687 € 31 355 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
255 376€ 220 402€ 159 387€ 52 442€ 45 663€ 45 161€ 36 687€ 31 355€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-1 571 € 34 974 € 61 015 € 106 945 € 6 778 € 503 € 8 545 € 5 332 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 258 715 € 933 730 € 1 251 594 € 1 329 193 € 1 152 215 € 1 138 755 € 1 097 055 € 1 115 521 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
83 354 € 82 203 € 51 062 € 1 727 € 1 113 € 3 413 € 48 038 € 62 556 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
25 822 € 14 627 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
25 822€ 14 627€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
4 903€ 2 514€ 897€ 1 727€ 1 113€ 3 413€ 2 161€ 1 459€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
78 451€ 79 689€ 50 165€ 20 055€ 46 470€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
656 177 € 632 343 € 693 896 € 857 135 € 633 971 € 640 905 € 607 577 € 529 829 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
541 030 € 524 861 € 530 445 € 715 244 € 510 158 € 516 746 € 411 105 € 413 992 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
541 030€ 524 861€ 530 445€ 715 244€ 510 158€ 516 746€ 411 105€ 413 992€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
61 556€ 61 556€ 61 556€ 61 556€ 61 556€ 61 556€ 59 849€ 44 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
31 008€ 25 313€ 16 405€ 18 874€ 20 882€ 18 193€ 26 454€ 12 892€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
18 544€ 16 508€ 15 572€ 11 859€ 11 132€ 9 780€ 9 100€ 11 775€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 820€ 2 781€ 66 124€ 44 850€ 25 502€ 30 828€ 98 367€ 43 991€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 219€ 1 324€ 3 794€ 4 752€ 4 741€ 3 802€ 2 702€ 3 179€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
300 000€ 182 805€ 74 500€ 77 306€ 20 243€ 111 939€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
219 184€ 219 184€ 323 831€ 395 831€ 517 131€ 417 131€ 421 197€ 411 197€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
777 € 1 829 € 2 414 € 2 132 € 1 343 € 1 557 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
777€ 1 829€ 2 414€ 2 132€ 1 343€ 1 557€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé