Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
479 521 € 485 519 € 493 444 € 511 452 € 526 935 € 471 047 € 437 028 € 345 481 € 101 558 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
171 173 € 179 290 € 169 609 € 152 958 € 153 402 € 152 353 € 160 403 € 20 728 € 32 803 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
171 173 € 179 290 € 169 609 € 152 958 € 153 402 € 152 353 € 160 403 € 20 728 € 32 803 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
151 750€ 151 750€ 151 750€ 151 750€ 151 750€ 151 750€ 151 750€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
19 423€ 27 540€ 17 859€ 1 208€ 1 652€ 603€ 8 653€ 20 728€ 32 803€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
308 348 € 306 229 € 323 835 € 358 494 € 373 533 € 318 694 € 276 625 € 324 753 € 68 755 €
015
B.I.
Zásoby
65 648€ 57 459€ 50 692€ 50 423€ 51 990€ 44 737€ 52 723€ 37 073€ 8 827€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
173 575€ 194 175€ 211 337€ 196 717€ 204 717€ 158 949€ 45 428€ 10 035€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
24 861 € 29 860 € 38 623 € 74 252 € 61 290 € 44 825 € 34 030 € 43 413 € 45 480 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
18 605€ 15 949€ 22 682€ 31 560€ 57 258€ 44 255€ 34 030€ 43 413€ 34 261€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
2 037€ 10 899€ 12 379€ 5 201€ 7 517€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
4 219€ 3 012€ 3 562€ 37 491€ 4 032€ 570€ 3 702€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
44 264 € 24 735 € 23 183 € 37 102 € 55 536 € 70 183 € 144 444 € 234 232 € 14 448 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
17 266€ 4 697€ 4 038€ 24 576€ 46 783€ 65 983€ 58 848€ 234 232€ 14 448€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
26 998€ 20 038€ 19 145€ 12 526€ 8 753€ 4 200€ 85 596€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
479 521 € 485 519 € 493 444 € 511 452 € 526 935 € 471 047 € 437 028 € 345 481 € 101 558 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
313 468 € 311 491 € 306 601 € 451 469 € 381 382 € 321 854 € 247 146 € 190 663 € 39 896 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
304 852€ 299 962€ 262 655€ 374 743€ 313 366€ 240 507€ 184 024€ 109 486€ 19 855€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
1 977 € 4 890 € 37 307 € 70 087 € 61 377 € 74 708 € 56 483 € 74 538 € 20 041 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
166 053 € 174 028 € 186 843 € 59 983 € 145 553 € 149 193 € 189 882 € 154 818 € 61 662 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
150 773€ 25 908€ 60 734€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
14 680 € 173 428 € 186 293 € 33 575 € 145 053 € 148 752 € 189 282 € 154 518 € 928 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
3 422€ 3 767€ 3 705€ 2 846€ 2 961€ 2 696€ 13 029€ 8 324€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 679€ 1 040€ 958€ 928€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
2 075€ 1 538€ 433€ 346€ 6 047€ 5 194€ 34 344€ 27 280€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
9 183€ 168 123€ 182 155€ 30 383€ 136 045€ 139 183€ 140 869€ 117 956€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
600€ 600€ 550€ 500€ 500€ 441€ 600€ 300€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci