Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
22 873 323 € 16 397 289 € 16 070 345 € 13 786 270 € 8 363 571 € 10 398 294 € 9 819 735 € 12 436 230 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
6 086 640 € 6 061 103 € 4 247 501 € 3 802 427 € 3 363 628 € 3 508 171 € 2 849 671 € 1 403 979 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
4 105 € 6 843 € 9 951 € 2 616 € 4 862 € 7 108 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
4 862€ 7 108€
005
A.I.2
Software
4 105€ 6 843€ 9 951€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
2 616€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
6 082 535 € 6 054 260 € 4 237 550 € 3 799 811 € 3 358 766 € 3 501 063 € 2 849 671 € 1 403 979 €
012
A.II.1
Pozemky
2 321 164€ 2 321 164€ 408 877€ 408 877€ 408 877€ 408 877€ 408 877€ 294 403€
013
A.II.2
Stavby
2 623 296€ 2 735 057€ 2 484 044€ 1 963 445€ 2 011 551€ 2 025 015€ 1 936 645€ 152 398€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
891 681€ 998 039€ 1 344 629€ 1 030 972€ 895 041€ 826 599€ 333 626€ 314 625€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
236 394€ 396 517€ 43 297€ 240 572€ 170 523€ 642 553€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
10 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
16 726 735 € 10 201 604 € 11 783 009 € 9 927 611 € 4 978 422 € 6 745 812 € 6 967 037 € 11 030 824 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
312 556 € 430 825 € 287 446 € 253 019 € 425 700 € 1 146 232 € 1 539 978 € 3 968 310 €
035
B.I.1
Materiál
58 302€ 86 001€ 57 818€ 48 276€ 50 468€ 61 081€ 34 336€ 58 881€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
49 511€ 140 081€ 18 950€
037
B.I.3
Výrobky
5 935€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
204 743€ 204 743€ 204 743€ 204 743€ 375 232€ 1 085 151€ 1 505 642€ 3 909 429€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
720 311 € 457 742 € 80 825 € 48 313 € 16 811 € 21 307 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
681 702 € 364 242 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
681 702€ 364 242€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
38 609€ 93 500€ 80 825€ 48 313€ 16 811€ 21 307€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
12 145 272 € 7 713 759 € 5 098 910 € 8 241 030 € 3 951 564 € 2 385 441 € 4 914 765 € 5 682 444 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
11 829 327 € 6 476 277 € 4 654 528 € 7 864 237 € 3 626 777 € 1 841 299 € 2 868 424 € 4 119 972 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
2 868 424€ 4 119 972€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
11 829 327€ 6 476 277€ 4 654 528€ 7 864 237€ 3 626 777€ 1 841 299€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
47 672€ 470 000€ 123 564€ 28 171€ 457 545€ 1 946 500€ 169 172€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
105 042€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
309 511€ 87 073€ 58 075€ 47 821€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
268 273€ 352 929€ 357 309€ 253 229€ 238 541€ 38 776€ 99 841€ 1 393 300€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
3 548 596 € 1 599 278 € 6 315 828 € 1 385 249 € 584 347 € 3 192 832 € 512 294 € 1 380 070 €
072
B.V.1.
Peniaze
126 916€ 62 124€ 74 058€ 2 566€ 55 796€ 1 964€ 211 715€
073
B.V.2.
Účty v bankách
3 421 680€ 1 537 154€ 6 241 770€ 1 382 683€ 528 551€ 3 190 868€ 300 579€ 1 380 070€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
59 948 € 134 582 € 39 835 € 56 232 € 21 521 € 144 311 € 3 027 € 1 427 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
30 299€ 12 873€ 36 851€ 53 390€ 20 927€ 22 196€ 3 027€ 1 427€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
29 649€ 121 709€ 2 984€ 2 842€ 594€ 122 115€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
22 873 323 € 16 397 289 € 16 070 345 € 13 786 270 € 8 363 571 € 10 398 294 € 9 819 735 € 12 436 230 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
8 158 601 € 5 792 535 € 5 291 954 € 3 110 199 € 2 516 350 € 1 852 207 € 1 296 981 € 1 043 901 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
1 289 798€ 1 289 798€ 1 289 798€ 1 289 798€ 1 289 798€ 734 598€ 734 598€ 734 598€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
5 001 € 5 001 € 5 001 € 5 001 € 5 001 € 5 001 € 5 001 € 5 001 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
5 001€ 5 001€ 5 001€ 5 001€ 5 001€ 5 001€ 5 001€ 5 001€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
4 447 735 € 3 947 156 € 1 765 400 € 1 161 191 € 1 036 339 € 641 120 € 254 302 € 134 390 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
4 447 735€ 3 947 156€ 1 765 400€ 1 161 191€ 1 036 339€ 641 120€ 254 302€ 134 390€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
2 366 067 € 500 580 € 2 181 755 € 604 209 € 135 212 € 421 488 € 253 080 € 119 912 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
14 672 620 € 10 601 398 € 10 775 159 € 10 675 975 € 5 846 409 € 8 545 989 € 8 131 865 € 10 022 329 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 100 401 € 1 538 938 € 334 844 € 268 283 € 420 658 € 315 090 € -42 909 € 136 477 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
1 805 411 € 1 323 589 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 805 411€ 1 323 589€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
10 799€ 29 042€ 46 949€ 105 858€ 105 157€ 129 212€ 14 956€ 90 162€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
2 500€ 1 500€ 1 500€ 22 767€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
26 816€ 24 877€ 20 052€ 13 304€ 8 349€ 4 660€ 5 407€ 2 904€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
254 875€ 159 930€ 266 343€ 126 354€ 307 152€ 181 218€ 43 411€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
-63 272€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
73 455 € 73 861 € 68 624 € 29 382 € 29 503 € 28 982 € 8 414 € 28 478 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
73 455€ 73 861€ 68 624€ 29 382€ 29 503€ 28 982€ 8 414€ 28 478€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
695 350€ 923 665€ 309 541€ 213 672€ 429 672€ 614 627€ 2 321 115€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
11 454 367 € 7 703 228 € 9 882 786 € 10 268 106 € 4 303 560 € 7 470 288 € 6 470 013 € 5 760 705 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
10 029 063 € 7 227 045 € 8 769 603 € 9 633 321 € 3 881 372 € 6 735 190 € 6 149 944 € 5 661 664 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
15 201€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
10 029 063€ 7 227 045€ 8 769 603€ 9 633 321€ 3 881 372€ 6 735 190€ 6 149 944€ 5 646 463€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
207 366€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
69 607€ 124 740€ 69 740€ 66 740€ 224 000€ 212 000€ 55 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
88 010€ 92 519€ 81 981€ 70 983€ 47 857€ 38 453€ 30 459€ 29 136€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
53 364€ 54 860€ 47 142€ 40 881€ 27 581€ 22 911€ 19 494€ 55 209€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 004 854€ 35 863€ 457 274€ 336 437€ 113 375€ 448 069€ 102 888€ 5 412€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
209 469€ 168 201€ 249 680€ 119 744€ 9 375€ 13 665€ 112 228€ 9 284€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
114 284 € 127 750 € 121 389 € 98 770 € 53 935 € 67 117 € 46 880 € 33 503 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
88 284€ 103 750€ 97 389€ 74 770€ 49 935€ 41 117€ 46 880€ 33 503€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
26 000€ 24 000€ 24 000€ 24 000€ 4 000€ 26 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
234 763€ 233 956€ 57 975€ 1 923€ 793 864€ 194 840€ 334 840€ 1 392 051€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
9 511€ 31 217€ 40 000€ 700 000€ 350 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
42 102 € 3 356 € 3 232 € 96 € 812 € 98 € 390 889 € 1 370 000 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
38 942€ 390 889€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
715€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
93€ 94€ 3 232€ 96€ 97€ 98€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
3 067€ 3 262€ 1 370 000€