Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
43 921 310€ 31 805 949€ 36 009 063€ 32 803 303€ 19 476 569€ 24 516 205€ 17 840 117€ 9 296 546€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
43 919 719 € 32 225 224 € 37 315 314 € 33 282 482 € 19 901 605 € 25 996 217 € 18 385 347 € 9 620 351 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
9 083 722€ 11 280€ 29 193€ 184 460€ 1 238 360€ 536 702€ 2 498 082€ 53 190€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
12 530€ 327€
05
III.
Tržby z predaja služieb
34 841 624€ 31 782 140€ 35 979 543€ 32 618 843€ 18 238 208€ 23 896 242€ 15 342 035€ 9 243 356€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-82 845€ 115 196€ 24 885€
07
V.
Aktivácia
10 767€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
21 679€ 11 637€ 283 321€ 27 530€ 9 366€ 83 261€ 58 339€ 98 563€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
44 772€ 292 441€ 998 045€ 451 649€ 415 671€ 1 480 012€ 486 891€ 225 242€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
40 572 022 € 31 190 834 € 34 281 581 € 32 256 729 € 19 386 803 € 25 086 140 € 17 952 896 € 9 329 706 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
6 886 362€ 10 620€ 23 144€ 183 530€ 1 264 509€ 516 000€ 2 248 751€ 50 725€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 885 487€ 4 509 576€ 5 723 221€ 6 026 230€ 3 540 232€ 3 313 676€ 2 045 586€ 1 474 363€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
27 713 973€ 23 439 005€ 24 782 753€ 23 615 494€ 12 397 053€ 19 386 672€ 11 742 141€ 6 603 300€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 968 735 € 2 030 448 € 1 680 981 € 1 277 505 € 956 297 € 813 458 € 719 748 € 613 772 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 387 949€ 1 427 171€ 1 176 458€ 894 777€ 680 213€ 578 705€ 498 948€ 417 202€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
481 266€ 495 400€ 408 201€ 311 543€ 222 521€ 181 725€ 176 430€ 145 781€
19
E.4.
Sociálne náklady
99 520€ 107 877€ 96 322€ 71 185€ 53 563€ 53 028€ 44 370€ 50 789€
20
F.
Dane a poplatky
75 734€ 175 251€ 183 886€ 85 530€ 85 522€ 55 043€ 54 208€ 33 950€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
533 304€ 573 949€ 506 198€ 402 127€ 329 589€ 246 961€ 241 850€ 166 236€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
533 304€ 573 949€ 506 198€ 402 127€ 329 589€ 246 961€ 241 850€ 166 236€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 532€ 168 514€ 47 538€ 6 142€ 80 261€ 166 020€ 98 348€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
76 897€ -8 103€ 16 760€ -26 540€ 175 652€ 119 935€ 220 848€ 34 434€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
428 998€ 460 088€ 1 196 124€ 645 315€ 631 807€ 554 134€ 513 744€ 254 578€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
3 347 697 € 1 034 390 € 3 033 733 € 1 025 753 € 514 802 € 910 077 € 432 451 € 290 645 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
6 367 446 € 3 961 945 € 5 504 830 € 2 978 049 € 2 274 774 € 1 216 596 € 1 803 639 € 1 168 158 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 591 € 1 412 € 33 € 326 € 951 € 148 € 43 795 € 4 241 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
116 € 161 € 148 € 43 795 € 24 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
43 795€ 24€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
116€ 161€ 148€
42
XII.
Kurzové zisky
305€ 67€ 33€ 6€ 790€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 286€ 1 345€ 204€ 4 217€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
295 764 € 324 291 € 292 965 € 233 120 € 267 465 € 296 550 € 215 460 € 135 148 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
19 151 € 10 503 € 14 113 € 38 005 € 60 799 € 108 440 € 140 735 € 52 863 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
140 735€ 52 863€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
19 151€ 10 503€ 14 113€ 38 005€ 60 799€ 108 440€
52
O.
Kurzové straty
741€ 275€ 547€ 114€ 1 022€ 45€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
275 872€ 313 513€ 278 305€ 195 001€ 205 644€ 188 065€ 74 725€ 82 285€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-294 173 € -322 879 € -292 932 € -232 794 € -266 514 € -296 402 € -171 665 € -130 907 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
3 053 524 € 711 511 € 2 740 801 € 792 959 € 248 288 € 613 675 € 260 786 € 159 738 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
687 457 € 210 931 € 559 046 € 188 750 € 113 076 € 192 187 € 7 706 € 39 826 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
632 566€ 223 605€ 591 559€ 220 251€ 108 580€ 150 223€ 70 978€ 39 826€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
54 891€ -12 674€ -32 513€ -31 501€ 4 496€ 41 964€ -63 272€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 366 067 € 500 580 € 2 181 755 € 604 209 € 135 212 € 421 488 € 253 080 € 119 912 €