Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
252 321 € 255 602 € 201 003 € 178 504 € 258 609 € 171 176 € 189 415 € 138 225 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
35 747 € 44 322 € 36 806 € 45 813 € 47 353 € 40 587 € 17 013 € 3 200 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
22 894€ 22 894€ 22 894€ 22 894€ 22 894€ 22 894€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
12 853 € 21 428 € 13 912 € 22 919 € 24 459 € 17 693 € 17 013 € 3 200 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
12 853€ 21 428€ 13 912€ 22 919€ 24 459€ 17 693€ 17 013€ 3 200€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
216 574 € 211 280 € 164 197 € 132 691 € 211 256 € 130 589 € 172 402 € 135 025 €
015
B.I.
Zásoby
100 172€ 81 527€ 63 361€ 48 993€ 26 953€ 46 040€ 62 663€ 61 292€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
51 172€ 24 397€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
32 896 € 97 055 € 64 555 € 49 899 € 64 390 € 36 717 € 56 € 99 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
32 408€ 96 475€ 64 134€ 49 459€ 63 114€ 34 907€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
139€ 1 501€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
349€ 580€ 421€ 440€ 1 276€ 309€ 56€ 99€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
83 506 € 32 698 € 36 281 € 33 799 € 119 913 € 47 832 € 58 511 € 49 237 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
83 506€ 32 698€ 36 281€ 33 799€ 119 913€ 47 832€ 58 511€ 49 237€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
252 321 € 255 602 € 201 003 € 178 504 € 258 609 € 171 176 € 189 415 € 138 225 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-12 839 € -21 556 € 12 810 € 15 873 € 12 042 € 7 774 € 162 € 4 685 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
834€ 834€ 834€ 643€ 429€ 49€ 49€ 22€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-29 029€ 5 337€ 8 399€ 4 761€ 705€ -6 526€ -2 177€ -2 509€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
8 717 € -34 366 € -3 062 € 3 830 € 4 269 € 7 612 € -4 349 € 533 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
265 160 € 277 158 € 188 193 € 162 631 € 246 567 € 163 402 € 189 253 € 133 540 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
105€ 105€ 66€ 40€ 30€ 30€ 30€ 29€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
265 055 € 277 053 € 188 127 € 162 591 € 227 641 € 143 372 € 169 223 € 113 511 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
15 639€ 45 995€ 16 408€ 11 019€ 59 632€ 1 701€ 20 362€ 5 357€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
2 058€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
401€ 1 089€ 1 041€ 1 686€ 1 345€ 1 213€ 4 101€ 254€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
249 015€ 229 969€ 170 678€ 147 828€ 166 664€ 140 458€ 144 760€ 107 900€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
18 896€ 20 000€ 20 000€ 20 000€