Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Central European Education Institute s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
331 870 € 402 704 € 365 343 € 416 056 € 428 610 € 457 654 € 534 905 € 544 612 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
36 590 € 56 613 € 36 034 € 53 787 € 116 328 € 147 233 € 244 046 € 178 668 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
7 900 € 7 900 € 7 900 € 7 900 € 7 900 € 7 900 € 7 900 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
7 900€ 7 900€ 7 900€ 7 900€ 7 900€ 7 900€ 7 900€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
28 690 € 48 713 € 28 134 € 45 887 € 108 428 € 139 333 € 236 146 € 178 668 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
28 690€ 48 713€ 28 134€ 45 887€ 108 428€ 139 333€ 236 146€ 178 668€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
295 280 € 346 091 € 329 309 € 362 269 € 312 282 € 310 421 € 290 859 € 362 675 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
181 597 € 176 082 € 214 134 € 180 748 € 93 441 € 124 121 € 40 020 € 53 587 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
43 726 € 39 864 € 3 660 € 6 410 € 6 200 € 12 441 € 5 933 € 4 540 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
43 726€ 39 864€ 3 660€ 6 410€ 6 200€ 12 441€ 5 933€ 4 540€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
1 348€ 1 199€ 1 804€ 2 421€ 1 586€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
11 855€ 711€ 35 474€ 49 047€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
137 871€ 134 870€ 197 420€ 171 823€ 84 820€ 74 620€ 34 087€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
113 683 € 170 009 € 115 175 € 179 521 € 216 841 € 184 300 € 248 839 € 307 088 €
072
B.V.1.
Peniaze
22 725€ 30 095€ 30 603€ 1 583€ 3 293€ 11 888€ 701€ 10 263€
073
B.V.2.
Účty v bankách
90 958€ 139 914€ 84 572€ 177 938€ 213 548€ 172 412€ 248 138€ 296 825€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
3 269 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 269€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
331 870 € 402 704 € 365 343 € 416 056 € 428 610 € 457 654 € 534 905 € 544 612 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
151 980 € 178 986 € 174 432 € 214 221 € 176 640 € 166 625 € 147 591 € 28 033 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 €
082
A.I.1
Základné imanie
9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
994 € 994 € 994 € 994 € 994 € 994 € 995 € 994 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
994€ 994€ 994€ 994€ 994€ 994€ 995€ 994€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
167 873 € 163 478 € 203 268 € 165 685 € 155 671 € 136 637 € 17 079 € 521 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
167 873€ 163 478€ 203 268€ 165 685€ 155 671€ 136 637€ 17 079€ 521€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-26 847 € 4 554 € -39 790 € 37 582 € 10 015 € 19 034 € 119 557 € 16 558 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
179 890 € 223 718 € 190 911 € 201 835 € 251 970 € 291 029 € 387 314 € 516 579 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 526 € 838 € 747 € 656 € 580 € 7 508 € 17 301 € 26 399 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 526€ 838€ 747€ 656€ 580€ 499€ 397€ 296€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
7 009€ 16 904€ 26 103€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
176 877 € 220 888 € 188 412 € 198 759 € 250 087 € 281 688 € 368 158 € 487 176 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
99 443 € 142 135 € 97 887 € 99 248 € 137 279 € 169 774 € 160 654 € 390 796 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
99 443€ 142 135€ 97 887€ 99 248€ 137 279€ 169 774€ 160 654€ 390 796€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
55 195€ 44 195€ 44 195€ 37 195€ 37 195€ 26 195€ 35 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
4 217€ 21 383€ 20 258€ 20 737€ 18 538€ 20 012€ 12 491€ 10 664€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 646€ 3 518€ 4 925€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
15 376€ 13 175€ 26 072€ 41 579€ 57 075€ 65 707€ 156 495€ 80 791€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 487 € 1 992 € 1 752 € 2 420 € 1 303 € 1 833 € 1 855 € 3 004 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 487€ 1 992€ 1 752€ 2 420€ 1 303€ 1 833€ 1 855€ 3 004€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé