Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 682 346 € 1 602 212 € 1 916 425 € 2 110 448 € 2 824 040 € 2 975 380 € 2 251 421 € 2 409 719 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
177 332 € 196 347 € 269 269 € 384 657 € 523 659 € 824 738 € 530 908 € 373 273 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
774 € 2 325 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
774€ 2 325€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
177 332 € 196 347 € 269 269 € 384 657 € 522 885 € 822 413 € 530 908 € 373 273 €
012
A.II.1
Pozemky
33 507€ 33 507€ 33 507€ 33 507€ 33 507€ 33 507€ 33 507€ 33 507€
013
A.II.2
Stavby
85 074€ 94 580€ 104 085€ 113 590€ 123 095€ 132 600€ 142 106€ 151 611€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
58 751€ 68 260€ 131 677€ 206 057€ 362 653€ 652 282€ 348 721€ 85 780€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
31 503€ 3 630€ 4 024€ 4 024€ 102 375€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 550€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 502 221 € 1 402 861 € 1 643 738 € 1 721 972 € 2 286 631 € 2 147 075 € 1 717 380 € 2 034 194 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
307 270 € 341 240 € 349 540 € 309 098 € 266 040 € 461 370 € 798 696 € 883 182 €
035
B.I.1
Materiál
2 586€ 2 678€ 2 705€ 2 800€ 2 879€ 2 890€ 3 016€ 3 523€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
297 652€ 338 562€ 316 835€ 306 268€ 263 131€ 456 441€ 795 680€ 879 659€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
7 032€ 30 000€ 30€ 30€ 2 039€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
9 754 € 43 385 € 129 648 € 170 684 € 192 240 € 71 143 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
4 500 € 35 316 € 129 243 € 170 582 € 192 240 € 71 126 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
4 500€ 35 316€ 129 243€ 170 582€ 192 240€ 71 126€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
5 254€ 8 069€ 405€ 102€ 17€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
492 208 € 560 886 € 775 697 € 898 134 € 1 683 475 € 1 309 334 € 752 426 € 1 131 412 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
492 188 € 545 643 € 724 687 € 794 878 € 1 543 346 € 1 186 298 € 621 955 € 970 005 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
492 188€ 545 643€ 724 687€ 794 878€ 1 543 346€ 1 186 298€ 621 955€ 970 005€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
15 243€ 42 195€ 102 009€ 33 485€ 10 418€ 33 471€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
20€ 8 815€ 1 247€ 106 644€ 123 036€ 120 053€ 127 936€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
692 989 € 457 350 € 388 853 € 344 056 € 144 876 € 305 228 € 166 258 € 19 600 €
072
B.V.1.
Peniaze
616€ 2 478€ 633€ 1 041€ 467€ 1 271€ 770€ 1 864€
073
B.V.2.
Účty v bankách
692 373€ 454 872€ 388 220€ 343 015€ 144 409€ 303 957€ 165 488€ 17 736€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 793 € 3 004 € 3 418 € 3 819 € 13 750 € 3 567 € 3 133 € 2 252 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
106€ 207€ 480€ 608€ 893€ 324€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 687€ 3 004€ 3 211€ 3 339€ 13 142€ 2 674€ 2 809€ 2 252€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 682 346 € 1 602 212 € 1 916 425 € 2 110 448 € 2 824 040 € 2 975 380 € 2 251 421 € 2 409 719 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 326 111 € 1 202 985 € 1 466 077 € 1 631 138 € 1 722 335 € 1 633 085 € 1 224 236 € 1 228 077 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 195 682 € 1 190 761 € 1 348 514 € 1 515 032 € 1 318 575 € 884 954 € 960 773 € 741 979 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 195 682€ 1 190 761€ 1 348 514€ 1 515 032€ 1 318 575€ 884 954€ 960 773€ 741 979€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
123 126 € 4 921 € 110 260 € 108 803 € 396 457 € 740 828 € 256 160 € 478 795 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
356 235 € 399 227 € 450 348 € 479 310 € 1 101 523 € 1 342 286 € 1 027 185 € 1 181 642 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
18 938 € 591 € 489 € 46 934 € 206 369 € 431 805 € 163 937 € 95 412 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
43 056 € 189 668 € 350 187 € 50 695 € 71 371 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
43 056€ 189 668€ 350 187€ 50 695€ 71 371€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
18 544€ 3 442€ 16 174€ 37 954€ 43 633€ 20 526€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
394€ 591€ 489€ 436€ 450€ 555€ 849€ 979€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
43 109€ 65 022€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
77€ 3 738€ 2 536€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
21 425€ 49 997€ 78 569€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
334 604 € 386 530 € 436 734 € 419 326 € 862 577 € 844 316 € 763 597 € 961 001 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
258 711 € 349 455 € 412 542 € 393 558 € 797 063 € 638 154 € 623 542 € 900 546 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
258 711€ 349 455€ 412 542€ 393 558€ 797 063€ 638 154€ 623 542€ 900 546€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
15 709€ 1 097€ 1 387€ 1 092€ 1 218€ 1 163€ 19 000€ 18 650€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
5 124€ 5 295€ 6 246€ 6 230€ 7 947€ 8 197€ 12 267€ 8 410€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 273€ 11 120€ 4 955€ 4 564€ 5 986€ 6 323€ 8 096€ 5 231€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
43 981€ 19 563€ 8 162€ 1 151€ 28 583€ 112 445€ 26 003€ 6 047€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
6 806€ 3 442€ 12 731€ 21 780€ 78 034€ 74 689€ 22 117€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 693 € 12 106 € 13 125 € 13 050 € 11 152 € 16 168 € 21 082 € 18 088 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
2 476€ 5 839€ 6 858€ 6 783€ 4 490€ 9 909€ 20 282€ 17 804€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
217€ 6 267€ 6 267€ 6 267€ 6 662€ 6 259€ 800€ 284€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
21 425€ 28 572€ 28 572€ 28 572€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
182 € 9 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
182€ 9€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé