Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VEGUM a. s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
28 707 608€ 34 738 214€ 40 075 555€ 38 066 278€ 36 273 873€ 32 081 862€ 36 065 732€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
30 649 220 € 38 353 807 € 45 302 965 € 42 090 848 € 40 169 303 € 38 534 148 € 36 051 315 € 34 529 346 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 13 107€ 1 650€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
27 860 361€ 33 718 561€ 38 641 347€ 36 933 579€ 35 038 342€ 30 674 578€ 27 282 428€ 26 521 174€
05
III.
Tržby z predaja služieb
847 247€ 1 019 653€ 1 421 101€ 1 131 049€ 1 235 531€ 1 407 284€ 1 215 089€ 1 186 294€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-601 420€ -266 427€ -148 984€ 353 020€ -124 734€ 143 439€ 122 278€ 79 416€
07
V.
Aktivácia
126 890€ 242 942€ 188 034€ 186 700€ 275 821€ 231 997€ 470 598€ 713 198€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
215 065€ 493 706€ 506 130€ 244 824€ 52 407€ 98 609€ 1 434 006€ 1 542 288€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 201 077€ 3 145 372€ 4 682 230€ 3 240 026€ 3 691 936€ 5 978 241€ 5 526 916€ 4 486 976€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
29 810 436 € 39 240 710 € 44 940 086 € 41 835 026 € 37 801 422 € 36 656 242 € 34 929 161 € 33 777 171 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 6 912€ 891€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
14 009 091€ 18 512 513€ 21 274 508€ 21 427 608€ 18 976 535€ 17 350 692€ 16 577 142€ 17 140 096€
13
C.
Opravné položky k zásobám
1 680€ -738€ -53€ -5 241€ -11 373€ 11 218€ -42 948€ -37 571€
14
D.
Služby
2 105 202€ 3 568 210€ 4 644 438€ 3 590 597€ 2 786 382€ 2 208 626€ 2 009 913€ 1 856 939€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
9 961 376 € 11 138 789 € 11 444 614 € 10 764 190 € 9 826 067 € 8 507 182 € 7 273 795 € 6 745 906 €
16
E.1.
Mzdové náklady
6 956 475€ 7 715 511€ 8 026 750€ 7 571 050€ 6 861 839€ 5 935 278€ 5 077 121€ 4 678 747€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
70 115€ 85 904€ 89 856€ 87 360€ 89 897€ 89 856€ 89 856€ 89 856€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 517 245€ 2 802 601€ 2 867 103€ 2 690 419€ 2 469 118€ 2 163 312€ 1 869 491€ 1 738 198€
19
E.4.
Sociálne náklady
417 541€ 534 773€ 460 905€ 415 361€ 405 213€ 318 736€ 237 327€ 239 105€
20
F.
Dane a poplatky
147 226€ 149 911€ 154 168€ 150 985€ 154 434€ 132 014€ 130 496€ 130 622€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 815 382€ 1 426 209€ 2 140 215€ 2 167 119€ 2 230 449€ 2 265 016€ 2 033 636€ 1 907 299€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 815 382€ 2 040 539€ 2 140 215€ 2 167 119€ 2 204 949€ 2 015 016€ 2 033 636€ 1 907 299€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ -614 330€ 0€ 25 500€ 250 000€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
220 232€ 1 159 273€ 433 161€ 243 349€ 92 067€ 81 150€ 1 465 095€ 1 474 703€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
4 040€ 22 585€ 4 998€ 70 319€ 2 168€ -16 004€ -9 643€ 115 764€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 546 207€ 3 263 958€ 4 837 125€ 3 425 209€ 3 744 693€ 6 116 348€ 5 491 675€ 4 443 413€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
838 784 € -886 903 € 362 879 € 255 822 € 2 367 881 € 1 877 906 € 1 122 154 € 752 175 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
12 117 105 € 12 634 744 € 14 188 800 € 13 592 143 € 14 673 416 € 12 886 762 € 10 546 286 € 9 540 618 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
76 267 € 5 584 € 299 366 € 516 € 4 180 € 13 340 € 14 417 € 238 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
71 087€ 0€ 293 340€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 1 € 3 € 2 € 3 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 1€ 3€ 2€ 3€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
447€ 2 548€ 6 026€ 515€ 4 177€ 13 338€ 14 414€ 237€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
4 733€ 3 036€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
431 578 € 352 999 € 454 259 € 357 485 € 334 875 € 380 128 € 429 346 € 451 143 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47 937€ 0€ 70 845€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
309 821 € 285 423 € 274 140 € 277 920 € 270 268 € 307 566 € 371 601 € 373 098 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
309 821€ 285 423€ 274 140€ 277 920€ 270 268€ 307 566€ 371 601€ 373 098€
52
O.
Kurzové straty
17 208€ 4 624€ 8 118€ 19 451€ 4 946€ 2 794€ 1 800€ 9 157€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
56 612€ 62 952€ 101 156€ 60 114€ 59 661€ 69 768€ 55 945€ 68 888€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-355 311 € -347 415 € -154 893 € -356 969 € -330 695 € -366 788 € -414 929 € -450 905 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
483 473 € -1 234 318 € 207 986 € -101 147 € 2 037 186 € 1 511 118 € 707 225 € 301 270 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-23 448 € 144 687 € 139 205 € 32 367 € 243 139 € 195 146 € 90 € 930 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
0€ 4 457€ 255 846€ 253 328€ 1€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-23 448€ 144 687€ 139 205€ 27 910€ -12 707€ -58 182€ 89€ 930€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
506 921 € -1 379 005 € 68 781 € -133 514 € 1 794 047 € 1 315 972 € 707 135 € 300 340 €