Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
265 784 € 311 825 € 455 005 € 155 324 € 361 288 € 326 587 € 313 038 € 181 929 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
60 312 € 48 818 € 32 254 € 36 976 € 53 095 € 35 888 € 9 387 € 16 577 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
60 312 € 48 818 € 32 254 € 36 976 € 53 095 € 35 888 € 9 387 € 16 577 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
35 888€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
60 312€ 48 818€ 32 254€ 36 976€ 53 095€ 9 387€ 16 577€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
205 472 € 263 007 € 422 751 € 118 348 € 308 193 € 290 699 € 303 651 € 165 352 €
015
B.I.
Zásoby
118€ 112€ 112€ 68€ 61€ 92€ 35€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
1 110€ 1 630€ 1 696€ 1 696€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
149 088 € 187 221 € 322 625 € 76 784 € 202 360 € 128 479 € 166 084 € 130 952 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
134 804€ 134 030€ 259 589€ 34 209€ 51 561€ 25 400€ 96 006€ 106 627€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
11 031€ 51 549€ 231€ 1 372€ 19 711€ 17 753€ 29 805€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
3 253€ 1 642€ 62 805€ 41 203€ 131 088€ 85 326€ 40 273€ 24 325€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
55 274 € 74 038 € 100 014 € 41 452 € 105 765 € 160 463 € 137 475 € 32 669 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
55 274€ 74 038€ 100 014€ 41 452€ 105 765€ 160 463€ 137 475€ 32 669€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
265 784 € 311 825 € 455 005 € 155 324 € 361 288 € 326 587 € 313 038 € 181 929 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
121 568 € 95 063 € 343 975 € 73 014 € 322 609 € 261 690 € 157 064 € 131 587 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
13 400 € 13 400 € 13 400 € 13 400 € 13 400 € 13 400 € 13 400 € 13 400 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
13 400€ 13 400€ 13 400€ 13 400€ 13 400€ 13 400€ 13 400€ 13 400€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
4 147€ 4 147€ 4 147€ 4 147€ 4 147€ 4 147€ 4 147€ 4 147€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
47 516€ 55 467€ 244 074€ 139 517€ 90 118€ 54 503€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
56 505 € 77 516 € 270 961 € 55 467 € 60 988 € 104 626 € 49 399 € 59 537 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
144 216 € 216 762 € 111 030 € 82 310 € 38 679 € 64 897 € 155 974 € 50 342 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
10 449€ 526€ 371€ 229€ 10€ 745€ 529€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
11 666€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
129 863 € 211 813 € 106 818 € 67 458 € 12 394 € 61 962 € 152 444 € 44 236 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
16 434€ 1 865€ 13 231€ 2 071€ 1 734€ 10 871€ 116 163€ 3 100€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
7 683€ 7 535€ 8 380€ 5 977€ 7 771€ 13 975€ 10 252€ 9 536€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
3 039€ 11 737€ 83 784€ 3 943€ 1 183€ 34 145€ 1 003€ 10 966€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
102 707€ 190 676€ 1 423€ 55 467€ 1 706€ 2 971€ 25 026€ 20 634€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
3 904€ 4 423€ 3 841€ 2 957€ 2 954€ 2 925€ 2 785€ 5 577€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
11 666€ 11 665€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci