Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
252 127 € 309 193 € 774 470 € 246 190 € 309 787 € 508 687 € 597 945 € 448 740 € 428 426 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
252 127€ 309 193€ 774 470€ 246 190€ 309 787€ 508 687€ 597 945€ 448 740€ 428 426€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
60 783 € 82 597 € 301 754 € 66 674 € 108 396 € 214 998 € 413 452 € 245 083 € 282 477 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
17 949€ 12 580€ 13 921€ 21 876€ 19 811€ 18 828€ 23 174€ 17 563€ 16 227€
10
B.2
Služby
42 834€ 70 017€ 287 833€ 44 798€ 88 585€ 196 170€ 390 278€ 227 520€ 266 250€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
191 344 € 226 596 € 472 716 € 179 516 € 201 391 € 293 689 € 184 493 € 203 657 € 145 949 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
112 254 € 105 078 € 106 146 € 90 562 € 105 662 € 138 899 € 107 290 € 105 354 € 60 892 €
13
C.1
Mzdové náklady
78 063€ 46 259€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
25 244€ 13 551€
16
C.4
Sociálne náklady
2 047€ 1 082€
17
D
Dane a poplatky
900€ 1 153€ 584€ 743€ 736€ 758€ 539€ 454€ 467€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
30 006€ 17 915€ 19 275€ 18 564€ 12 744€ 14 258€ 9 910€ 13 202€ 13 202€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
12 000€ 860€ 5 417€ 1 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 340€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
19 419€ 361€ 1 723€ 5 969€ 1 783€ 875€ 998€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 289€ 5 342€ 4 546€ 5 569€ 5 131€ 3 731€ 3 354€ 5 842€ 2 890€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
72 314 € 98 329 € 343 965 € 71 047 € 78 901 € 136 918 € 64 398 € 78 805 € 68 498 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
577€ 151€ 893€ 1 059€ 379€ 13€ 4€ 7€
39
N
Nákladové úroky
191€ 39€ 436€ 879€
40
XI.
Kurzové zisky
1€
41
O
Kurzové straty
6€ 8€ 442€ 1€ 5€ 7€ 5€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
105€ 2€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
232€ 186€ 217€ 244€ 877€ 219€ 217€ 297€ 83€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-428 € 383 € -508 € 648 € 182 € 155 € -145 € -727 € -960 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
71 886 € 98 712 € 343 457 € 71 695 € 79 083 € 137 073 € 64 253 € 78 078 € 67 538 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
15 381 € 21 196 € 72 496 € 16 228 € 18 095 € 32 447 € 14 854 € 18 541 € 13 035 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
15 381€ 21 196€ 72 496€ 16 228€ 18 095€ 32 447€ 14 854€ 18 541€ 13 035€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
56 505 € 77 516 € 270 961 € 55 467 € 60 988 € 104 626 € 49 399 € 59 537 € 54 503 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
71 886 € 98 712 € 343 457 € 71 695 € 79 083 € 137 073 € 64 253 € 78 078 € 67 538 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
56 505 € 77 516 € 270 961 € 55 467 € 60 988 € 104 626 € 49 399 € 59 537 € 54 503 €