Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
648 281 € 874 319 € 189 849 € 162 255 € 126 025 € 145 285 € 161 296 € 91 795 € 90 153 € 93 711 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
369 977 € 465 475 € 94 886 € 57 550 € 106 454 € 78 106 € 96 703 € 36 237 € 41 942 € 2 743 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
369 977 € 465 475 € 94 886 € 57 550 € 106 454 € 78 106 € 96 703 € 36 237 € 41 942 € 2 743 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
352 651€ 455 764€ 80 639€ 39 542€ 77 745€ 30 800€ 30 800€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
17 326€ 9 711€ 14 247€ 18 008€ 28 709€ 47 306€ 65 903€ 36 237€ 41 942€ 2 743€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
278 304 € 408 844 € 94 963 € 104 705 € 19 571 € 67 179 € 64 593 € 55 558 € 48 211 € 90 968 €
015
B.I.
Zásoby
902€ 767€ 8 893€ 20 563€ 82 002€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
341 208 € 389 555 € 56 935 € 109 805 € 37 941 € 63 989 € 48 129 € 16 841 € 11 843 € 8 263 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
340 605€ 383 305€ 56 872€ 109 367€ 37 544€ 58 789€ 16 841€ 11 843€ 8 263€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
603€ 6 250€ 397€ 599€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
63€ 438€ 5 200€ 47 530€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
-62 904 € 19 289 € 38 028 € -5 100 € -19 272 € 3 190 € 15 697 € 29 824 € 15 805 € 703 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
-62 904€ 19 289€ 38 028€ -5 100€ -19 272€ 3 190€ 15 697€ 29 824€ 15 805€ 703€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
648 281 € 874 319 € 189 849 € 162 255 € 126 025 € 145 285 € 161 296 € 91 795 € 90 153 € 93 711 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
110 726 € 80 867 € 66 178 € 46 696 € -61 388 € 5 122 € 18 780 € 14 694 € 12 919 € 10 787 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 638 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 638€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
1 768€ 1 768€ 1 768€ 1 768€
030
A.III.
Fondy zo zisku
664€ 204€ 204€ 204€ 204€ 204€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
71 797€ 57 568€ 38 085€ -1 721€ 11 937€ 8 055€ 6 280€ 4 148€ 3 431€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
29 858 € 14 688 € 19 483 € 38 085 € -66 510 € -13 658 € 4 086 € 1 775 € 2 132 € 717 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
537 555 € 793 452 € 123 671 € 115 559 € 187 413 € 140 163 € 142 516 € 77 101 € 77 234 € 82 924 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
32€ 224€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
537 555 € 793 452 € 123 671 € 115 559 € 187 381 € 139 939 € 142 516 € 77 101 € 77 234 € 72 613 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
249 490€ 525 029€ 3 539€ 17 145€ 52 357€ 9 170€ 10 094€ 10 909€ 9 615€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
38€ 74€ 99€ 149€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
4 667€ 449€ 5 124€ 6 056€ 356€ 2 620€ 1 192€ 1 797€ 1 115€ 6 158€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
283 360€ 267 900€ 114 909€ 92 209€ 134 668€ 128 149€ 141 324€ 65 210€ 65 210€ 56 840€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
10 311€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci