Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Comanera Europe s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
98 804 € 32 872 € 109 842 € 7 056 € 7 471 € 6 912 € 227 365 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
4 614 € 6 448 € 6 448 € 6 448 € 6 952 € 6 448 € 6 448 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
4 299 € 6 448 € 6 448 € 6 448 € 6 952 € 6 448 € 6 448 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 299€ 6 448€ 6 448€ 6 448€ 6 952€ 6 448€ 6 448€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
315 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
315€
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
94 190 € 26 424 € 103 394 € 608 € 519 € 464 € 220 917 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
84 784 € 17 982 € 254 € 248 € 210 € 140 € 8 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
28 027€ 16 000€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
254€ 240€ 185€ 123€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
56 757€ 1 982€ 8€ 25€ 17€ 8€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
9 406 € 8 442 € 103 140 € 360 € 309 € 324 € 220 909 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
9 406€ 8 442€ 103 140€ 360€ 309€ 324€ 220 909€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
98 804 € 32 872 € 109 842 € 7 056 € 7 471 € 6 912 € 227 365 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
1 041 € -2 389 € -5 961 € -3 464 € -709 € 3 452 € 5 365 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
35€ 35€ 35€ 35€ 35€ 35€ 35€
030
A.III.
Fondy zo zisku
766€ 588€ 587€ 587€ 587€ 587€ 157€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-8 190€ -11 583€ -9 086€ -6 331€ -2 170€ -257€ -8 434€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
3 430 € 3 571 € -2 497 € -2 755 € -4 161 € -1 913 € 8 607 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
97 763 € 35 261 € 115 803 € 10 520 € 8 180 € 3 460 € 222 000 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
32€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
39 373 € 30 761 € 115 803 € 10 520 € 8 180 € 3 460 € 222 000 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
26 335€ 14 000€ 1 440€ 2 160€ 720€ 174 000€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
406€ 414€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
2 606€ 2 763€ 960€ 960€ 960€ 960€ 33 000€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
10 026€ 13 584€ 113 403€ 7 400€ 6 500€ 2 500€ 15 000€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
58 358€ 4 500€