Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredoslovenská energetika - Project Development, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
7 791 626 € 5 960 347 € 3 894 205 € 4 387 239 € 5 012 321 € 5 562 340 € 5 563 885 € 6 548 537 € 6 488 507 € 8 654 998 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 227 200 € 2 459 800 € 2 692 400 € 2 925 000 € 3 157 600 € 3 390 200 € 3 622 800 € 4 159 200 € 4 340 000 € 4 231 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
2 227 200 € 2 459 800 € 2 692 400 € 2 925 000 € 3 157 600 € 3 390 200 € 3 622 800 € 4 159 200 € 4 340 000 € 4 231 000 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 0€ 0€ 12 129€
013
A.II.2
Stavby
0€ 0€ 0€ 727 869€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 227 200€ 2 459 800€ 2 692 400€ 2 925 000€ 3 157 600€ 3 390 200€ 3 622 800€ 4 159 200€ 4 340 000€ 3 485 745€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 5 257€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€ 0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€ 0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
5 563 682 € 3 499 736 € 1 200 752 € 1 461 200 € 1 853 499 € 2 164 240 € 1 931 972 € 2 384 730 € 2 143 898 € 4 419 567 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
406 186 € 431 543 € 415 115 € 529 102 € 573 188 € 645 646 € 701 892 € 347 888 € 248 118 € 1 175 €
032
B.I.1
Materiál
406 186€ 431 543€ 415 115€ 529 102€ 573 188€ 645 646€ 701 892€ 347 888€ 248 118€ 1 175€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€
034
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
036
B.I.5
Tovar
0€ 0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€ 0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
808 690 € 678 285 € 686 113 € 689 743 € 674 758 € 845 189 € 755 116 € 979 642 € 1 039 142 € 1 851 732 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
524 868€ 365 906€ 467 047€ 513 217€ 405 368€ 581 619€ 560 002€ 918 720€ 776 123€ 1 660 885€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
11 574€ 0€ 30 114€ 0€ 202 054€ 105 054€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
272 248€ 312 379€ 219 066€ 176 526€ 269 390€ 263 570€ 165 000€ 60 922€ 60 965€ 85 793€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
4 348 806 € 2 389 908 € 99 524 € 242 355 € 605 553 € 673 405 € 474 964 € 1 057 200 € 856 639 € 2 566 660 €
056
B.IV.1
Peniaze
0€ 0€
057
B.IV.2
Účty v bankách
4 348 517€ 2 387 086€ 88 886€ 228 307€ 582 592€ 641 152€ 434 047€ 996 672€ 780 557€ 2 566 660€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
289€ 2 822€ 10 638€ 14 048€ 22 961€ 32 253€ 40 917€ 60 528€ 76 081€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
744 € 811 € 1 053 € 1 039 € 1 222 € 7 900 € 9 113 € 4 607 € 4 609 € 4 431 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
503€ 570€ 638€ 729€ 887€ 940€ 988€ 1 111€ 1 234€ 1 101€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
241€ 241€ 415€ 310€ 335€ 6 960€ 8 125€ 3 496€ 3 375€ 3 330€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
7 791 626 € 5 960 347 € 3 894 205 € 4 387 239 € 5 012 321 € 5 562 340 € 5 563 885 € 6 548 537 € 6 488 507 € 8 654 998 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-5 690 872 € -7 497 960 € -9 529 484 € -11 280 559 € -13 268 217 € -15 270 408 € -17 045 422 € -18 249 357 € -16 443 674 € -15 200 794 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 728 620 € 6 728 620 € 6 728 620 € 6 728 620 € 6 728 620 € 6 728 620 € 6 728 620 € 6 728 620 € 6 728 620 € 6 728 620 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 728 620€ 6 728 620€ 6 728 620€ 6 728 620€ 6 728 620€ 6 728 620€ 6 728 620€ 6 728 620€ 6 728 620€ 6 728 620€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€ 0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 € 332 € 332 € 332 € 332 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€ 0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
332€ 332€ 332€ 332€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€ 0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
672 862 € 672 862 € 672 862 € 672 862 € 672 862 € 672 862 € 312 € 312 € 312 € 312 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
672 862€ 672 862€ 672 862€ 672 862€ 672 862€ 672 862€ 312€ 312€ 312€ 312€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
0€
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€ 0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-14 899 442 € -16 930 966 € -18 682 041 € -20 669 698 € -22 671 890 € -24 446 905 € -24 978 621 € -23 172 938 € -21 930 058 € -8 980 305 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 987 657€ 1 775 015€ 0€ 0€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-14 899 442€ -16 930 966€ -20 669 698€ -20 669 698€ -24 446 905€ -24 446 905€ -24 978 621€ -23 172 938€ -21 930 058€ -8 980 305€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
1 807 088 € 2 031 524 € 1 751 075 € 1 987 657 € 2 002 191 € 1 775 015 € 1 203 935 € -1 805 683 € -1 242 880 € -12 949 753 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
13 469 719 € 13 445 180 € 13 410 215 € 15 653 591 € 18 265 596 € 20 817 072 € 22 592 898 € 24 782 685 € 22 916 625 € 23 839 889 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
46 127 € 47 207 € 73 292 € 74 881 € 63 477 € 49 620 € 71 936 € 100 512 € 71 241 € 279 728 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€ 0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
2 532€ 2 532€ 7 816€ 3 370€ 63 477€ 49 620€ 71 936€ 100 512€ 43 798€ 248 989€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€ 0€ 21 899€ 19 000€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
43 595€ 44 675€ 65 476€ 71 511€ 0€ 0€ 5 544€ 11 739€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
3 260 € 3 260 € 3 260 € 3 260 € 3 260 € 3 260 € 3 260 € 3 260 € 3 096 € 2 227 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€ 0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
3 260€ 3 260€ 3 260€ 3 260€ 3 260€ 3 260€ 3 260€ 3 260€ 3 096€ 2 227€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€ 0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
13 420 332 € 13 394 713 € 13 333 663 € 12 875 450 € 12 798 859 € 12 664 192 € 11 717 702 € 11 178 913 € 6 642 288 € 4 657 934 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
185 389€ 225 055€ 245 345€ 113 988€ 115 647€ 84 546€ 322 772€ 295 183€ 716 343€ 171 395€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
27€ 5 284€ 6 626€ 1 419 561€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
13 197 376€ 13 135 876€ 13 074 376€ 12 714 355€ 12 634 096€ 0€ 0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
12 526 564€ 11 391 644€ 10 269 145€ 5 898 220€ 3 045 762€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
0€ 0€ 10 445€ 10 684€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 399€ 1 401€ 1 401€ 1 401€ 1 401€ 1 430€ 951€ 476€ 6 834€ 6 602€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
34 037€ 29 091€ 10 417€ 43 582€ 45 591€ 49 137€ 339€ 15 734€ 2 286€ 2 319€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
2 131€ 3 290€ 2 124€ 2 124€ 2 124€ 2 515€ 1 969€ 593 091€ 1 534€ 1 611€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
2 700 000 € 5 400 000 € 8 100 000 € 10 800 000 € 13 500 000 € 16 200 000 € 18 900 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
2 700 000€ 5 400 000€ 8 100 000€ 10 800 000€ 13 500 000€ 16 200 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
2 700 000€ 2 700 000€ 2 700 000€ 2 700 000€ 2 700 000€ 2 700 000€ 2 700 000€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
12 779 € 13 127 € 13 474 € 14 207 € 14 942 € 15 676 € 16 409 € 15 209 € 15 556 € 15 903 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
387€ 774€ 1 161€ 1 548€ 0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
12 432€ 12 780€ 13 127€ 13 473€ 13 821€ 14 168€ 14 514€ 14 862€ 15 209€ 15 556€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
347€ 347€ 347€ 347€ 347€ 347€ 347€ 347€ 347€ 347€