Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredoslovenská energetika - Project Development, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 0€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 27 427€ 24 795€ 3 006€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 € -27 427 € -24 795 € -3 006 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
3 524 077 € 3 733 082 € 3 827 939 € 3 871 035 € 4 258 290 € 4 296 057 € 4 429 081 € 3 462 455 € 3 487 534 € 5 036 931 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
3 524 077€ 3 733 082€ 3 827 939€ 3 871 035€ 4 258 290€ 4 296 057€ 4 429 081€ 3 462 455€ 3 487 534€ 5 036 931€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
07
II.3
Aktivácia
0€ 0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 323 221 € 1 269 478 € 1 514 758 € 1 178 579 € 1 408 390 € 1 468 009 € 1 979 680 € 3 869 474 € 3 334 124 € 2 284 320 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
677 980€ 676 083€ 865 662€ 588 212€ 696 059€ 723 812€ 1 344 831€ 3 211 237€ 3 121 540€ 2 186 412€
10
B.2
Služby
598 871€ 554 758€ 605 724€ 539 450€ 660 962€ 691 644€ 634 849€ 658 237€ 212 584€ 97 908€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 200 856 € 2 463 604 € 2 313 181 € 2 692 456 € 2 849 900 € 2 828 048 € 2 421 974 € -431 814 € 150 404 € 2 752 611 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
48 264 € 48 276 € 48 293 € 46 734 € 47 303 € 41 766 € 29 876 € 35 921 € 226 958 € 246 602 €
13
C.1
Mzdové náklady
0€ 18 149€ 135 050€ 145 289€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
36 000€ 36 000€ 36 000€ 36 000€ 36 000€ 30 467€ 24 033€ 24 000€ 24 000€ 24 000€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
12 264€ 12 276€ 12 276€ 10 734€ 11 041€ 10 537€ 5 499€ 9 916€ 51 418€ 47 134€
16
C.4
Sociálne náklady
17€ 262€ 762€ 344€ -16 144€ 16 490€ 30 179€
17
D
Dane a poplatky
1 232€ 1 216€ 1 174€ 1 221€ 1 189€ 1 173€ 1 694€ 1 198€ 1 920€ 967€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
233 348€ 269 689€ 242 931€ 241 519€ 236 823€ 257 925€ 535 179€ 236 232€ 50 583€ 15 012 162€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
0€ 0€ 1 437 230€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€ 1 399 433€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
1 788€ 15 524€ 0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
351€ 350€ 2 134€ 347€ 348€ 434€ 205 527€ 2 799€ 3 744€ 350€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
48 671€ 48 016€ 67 933€ 48 926€ 26 499€ 34 284€ 27 137€ 82 900€ 77 516€ 343 110€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0€
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
0€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
1 869 692 € 2 096 757 € 1 954 984 € 2 354 403 € 2 536 646 € 2 477 810 € 2 033 615 € -785 266 € -202 829 € -12 812 083 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€ 0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€ 0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€ 0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€ 0€
38
X.
Výnosové úroky
52€ 410€ 1 267€ 900€ 1 975€ 4 522€
39
N
Nákladové úroky
61 500€ 61 500€ 200 115€ 363 156€ 530 910€ 699 553€ 830 427€ 1 020 777€ 1 041 243€ 141 738€
40
XI.
Kurzové zisky
14€ 4€ 1€ 82€ 0€ 1€
41
O
Kurzové straty
348€ 107€ 149€ 84€ 100€ 157€ 0€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
726€ 722€ 779€ 626€ 611€ 522€ 370€ 369€ 439€ 455€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0€
45
R
Prevod finančných nákladov
0€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-62 574 € -62 329 € -201 029 € -363 866 € -531 565 € -699 821 € -829 448 € -1 020 246 € -1 039 707 € -137 670 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 807 118 € 2 034 428 € 1 753 955 € 1 990 537 € 2 005 081 € 1 777 989 € 1 204 167 € -1 805 512 € -1 242 536 € -12 949 753 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
30 € 2 904 € 2 880 € 2 880 € 2 890 € 2 974 € 232 € 171 € 334 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
30€ 2 904€ 2 880€ 2 880€ 2 890€ 2 974€ 232€ 171€ 334€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
0€ 0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 807 088 € 2 031 524 € 1 751 075 € 1 987 657 € 2 002 191 € 1 775 015 € 1 203 935 € -1 805 683 € -1 242 880 € -12 949 753 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0€
53
T
Mimoriadne náklady
0€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
0€
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
0€
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 807 118 € 2 034 428 € 1 753 955 € 1 990 537 € 2 005 081 € 1 777 989 € 1 204 167 € -1 805 512 € -1 242 536 € -12 949 753 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 807 088 € 2 031 524 € 1 751 075 € 1 987 657 € 2 002 191 € 1 775 015 € 1 203 935 € -1 805 683 € -1 242 880 € -12 949 753 €