Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
-
-
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
845 410 € 720 804 € 198 838 € 61 956 € 64 325 € 95 182 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
199 344 € 251 590 € 26 900 € 39 606 € 66 649 € 0 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
381 € 381 €
005
A.I.2
Software
381€ 381€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
198 963 € 251 209 € 26 900 € 39 606 € 66 649 € 0 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
-24 979€ -18 730€ -4 121€ -4 121€ -3 496€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
88 476€ 134 473€ 36 448€ 43 727€ 83 663€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
135 466€ 135 466€ -5 427€ -13 518€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
646 066 € 469 214 € 171 938 € 22 350 € -2 324 € 95 182 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
452 005 € 319 500 € 136 824 € 4 232 € -5 129 € 83 513 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
204 790€ 162 404€ 135 674€ 4 232€ -11 029€ 52 641€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
123 500€ 79 500€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
826€ 605€ 315€ 68€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
113 557€ 76 389€ 835€ 5 832€ 30 872€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
9 332€ 602€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
194 061 € 149 714 € 35 114 € 18 118 € 2 805 € 11 669 €
056
B.IV.1
Peniaze
125 210€ 96 381€ 35 119€ 18 159€ -2 066€ 506€
057
B.IV.2
Účty v bankách
68 851€ 53 333€ -5€ -41€ 4 871€ 11 163€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
284 957 € 720 804 € 198 838 € 61 956 € 64 325 € 95 182 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
547 503 € 958 911 € 97 671 € 16 400 € 10 085 € 32 958 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
7 000 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
7 000€ 6 639€ 6 639€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
426 874 € 220 138 € 12 525 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
426 874€ 220 138€ 12 525€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
113 629 € 732 134 € 97 671 € 16 400 € 10 085 € 13 794 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
-262 546 € -238 107 € 101 167 € 45 556 € 54 240 € 62 224 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
0 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 696 € 1 270 € 220 € 123 € 235 € 308 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 696€ 1 270€ 220€ 123€ 235€ 308€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
-156 076 € -131 211 € 76 363 € -10 334 € 54 005 € 110 004 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
-263 768€ -249 172€ 25 913€ -15 940€ 54 101€ 41 288€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
31 524€ 31 524€ 14 000€ 12 525€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
10 636€ 8 586€ 2 554€ 1 244€ 977€ 13 180€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
7 257€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
57 073€ 52 474€ 9 963€ 5 177€ 35 602€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
8 459€ 25 377€ 23 933€ -815€ -1 073€ 152€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
-108 166 € -108 166 € 24 584 € 55 767 € -48 088 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
-108 166€ -108 166€ 24 584€ 55 767€ -48 088€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 €