Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BERON SK s.r.o. [zrušená]

2015 2014 2013
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 706 141€ 931 626€ 645 414€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 444 873 € 2 395 828 € 1 388 529 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
13 000€ 205 000€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 693 140€ 931 626€ 440 414€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
738 493€ 1 463 900€ 705 500€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
240€ 302€ 37 615€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 040 650 € 3 167 114 € 2 347 901 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
43 600€ 96 515€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
86 898€ 5 800€ 94 708€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 181 214€ 1 334 967€ 1 871 072€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
8 660 € 8 534 € 64 752 €
16
E.1.
Mzdové náklady
6 495€ 6 442€ 44 349€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 155€ 2 075€ 16 117€
19
E.4.
Sociálne náklady
10€ 17€ 4 286€
20
F.
Dane a poplatky
141€ 141€ 1 378€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 082€ 3 897€ 36 732€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 082€ 3 897€ 36 732€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
758 824€ 1 767 995€ 182 685€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
831€ 2 180€ 59€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
404 223 € -771 286 € -959 372 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
438 028 € -452 741 € -1 416 881 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 € 5 592 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 4 504 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
1€ 4 504€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 088€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 130 € 493 € 3 460 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
953 € 193 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
953€ 193€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
177€ 300€ 3 460€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 130 € -492 € 2 132 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
403 093 € -771 778 € -957 240 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 440 € 2 880 € 1 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 440€ 2 880€ 1€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
401 653 € -774 658 € -957 241 €