Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HOCHTIEF SK s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
13 430 009 € 6 258 780 € 5 860 450 € 6 975 545 € 6 295 007 € 680 382 € 848 371 € 1 628 299 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
4 356 € 102 889 € 205 320 € 91 595 € 161 209 € 2 463 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
458 € 5 952 € 11 446 € 16 940 € 22 434 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
458€ 5 952€ 11 446€ 16 940€ 22 434€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
3 898 € 96 937 € 193 874 € 74 655 € 138 775 € 2 463 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 898€ 96 937€ 193 874€ 74 655€ 138 775€ 2 463€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
13 390 486 € 6 153 351 € 5 649 274 € 6 882 099 € 6 131 224 € 673 833 € 847 853 € 1 306 703 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
235 €
035
B.I.1
Materiál
235€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 229 662 € 486 387 € 267 450 € 1 456 053 € 1 387 861 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
818 225 € 486 387 € 267 450 € 68 192 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
818 225€ 486 387€ 267 450€ 68 192€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
1 387 861€ 1 387 861€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
411 437€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
7 034 516 € 4 276 699 € 2 216 892 € 5 336 876 € 4 740 462 € 316 107 € 435 733 € 846 071 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
5 162 270 € 3 643 995 € 1 533 709 € 4 854 398 € 2 213 324 € 266 220 € 421 151 € 793 717 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
340 322€ 321 408€ 439 346€ 2 191 240€ 1 360 749€ 264 891€ 419 740€ 793 609€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
4 821 948€ 3 322 587€ 1 094 363€ 2 663 158€ 852 575€ 1 329€ 1 411€ 108€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
1 181 576€ 475 984€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
1 205€ 1 753€ 4 129€ 28 462€ 2 045 570€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
601 303€ 425 379€ 39 118€ 111 205€ 475 508€ 5 668€ 11 657€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
88 162€ 205 572€ 163 952€ 342 811€ 6 060€ 49 887€ 8 914€ 40 697€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
5 126 308 € 1 390 265 € 3 164 932 € 89 170 € 2 666 € 357 726 € 412 120 € 460 632 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 209€ 1 461€ 5 850€ 4 035€ 2 525€ 60€ 484€ 1 131€
073
B.V.2.
Účty v bankách
5 125 099€ 1 388 804€ 3 159 082€ 85 135€ 141€ 357 666€ 411 636€ 459 501€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
35 167 € 2 540 € 5 856 € 1 851 € 2 574 € 6 549 € 518 € 319 133 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
35 167€ 2 540€ 1 727€ 1 851€ 2 574€ 522€ 518€ 75 441€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
4 129€ 6 027€ 243 692€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
13 430 009 € 6 258 780 € 5 860 450 € 6 975 545 € 6 295 007 € 680 382 € 848 371 € 1 628 299 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 683 987 € 2 064 009 € 1 858 501 € 1 681 517 € 2 136 116 € 122 953 € 125 839 € 428 201 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
3 525 722€ 3 525 722€ 3 525 722€ 3 525 722€ 3 525 722€ 750 000€ 750 000€ 750 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-998 663 € -1 672 721 € -1 849 705 € -1 395 107 € -632 547 € -629 661 € -327 299 € -149 546 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
74 059€ 74 059€ 74 059€ 74 059€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-998 663€ -1 672 721€ -1 849 705€ -1 395 107€ -706 606€ -703 720€ -401 358€ -223 605€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 151 428 € 205 508 € 176 984 € -454 598 € -762 559 € -2 886 € -302 362 € -177 753 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
9 746 022 € 4 194 771 € 4 001 949 € 5 294 028 € 4 158 891 € 557 390 € 722 532 € 1 160 138 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
326 159 € 190 383 € 291 476 € 220 959 € 78 214 € 20 431 € 21 307 € 22 241 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
303 596 € 154 563 € 251 842 € 173 517 € 39 360 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
303 596€ 154 563€ 251 842€ 173 517€ 39 360€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
22 563€ 35 820€ 39 634€ 47 442€ 38 854€ 20 431€ 21 307€ 22 241€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
252 915 € 119 653 € 93 729 € 29 967 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
252 915€ 119 653€ 93 729€ 29 967€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
8 166 263 € 2 313 836 € 1 428 026 € 3 500 536 € 3 720 662 € 473 175 € 562 449 € 678 876 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
7 024 276 € 1 720 382 € 954 956 € 2 437 100 € 3 196 359 € 100 453 € 106 526 € 9 411 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
265 817€ 172 027€ 113 313€ 107 407€ 107 586€ 97 098€ 97 089€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
6 758 459€ 1 548 355€ 841 643€ 2 329 693€ 3 088 773€ 3 355€ 9 437€ 9 411€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
485 671€ 285 225€ 188 037€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
252 061€ 251 643€ 250 945€ 250 000€ 250 000€ 250 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
77€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
935€ 739€ 918€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
207 612€ 169 946€ 111 860€ 172 530€ 154 702€ 57 948€ 88 872€ 166 047€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
109 594€ 85 676€ 68 226€ 79 750€ 80 059€ 34 895€ 58 226€ 91 733€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
305 463€ 40 639€ 38 823€ 213 191€ 37 887€ 27 844€ 58 742€ 160 846€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
32 712€ 11 229€ 1 182€ 158 285€ 710€ 2 035€ 83€ 762€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 000 685 € 1 570 899 € 2 188 718 € 1 542 566 € 360 015 € 63 784 € 138 776 € 459 021 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
44 890€ 58 018€ 46 949€ 38 703€ 47 163€ 36 297€ 46 749€ 362 474€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
955 795€ 1 512 881€ 2 141 769€ 1 503 863€ 312 852€ 27 487€ 92 027€ 96 547€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
39 € 39 960 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
39€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
39 960€