Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.02.2020
31.01.2021
01.02.2019
31.01.2020
01.02.2018
31.01.2019
01.02.2017
31.01.2018
01.02.2016
31.01.2017
01.05.2015
31.01.2016
01.05.2014
30.04.2015
01.05.2013
30.04.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
8 166 187 € 7 216 694 € 6 578 906 € 7 403 283 € 7 592 048 € 9 984 108 € 9 752 156 € 10 020 985 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
712 331 € 737 121 € 858 682 € 1 037 402 € 1 431 522 € 1 687 419 € 2 004 888 € 2 592 638 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 € 0 € 657 € 8 537 € 14 447 € 104 805 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€ 190€ 2 470€ 4 180€ 6 459€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 0€ 467€ 6 067€ 10 267€ 15 867€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 82 479€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
712 331 € 737 121 € 858 682 € 1 037 402 € 1 430 865 € 1 678 882 € 1 990 441 € 2 487 833 €
012
A.II.1
Pozemky
0€
013
A.II.2
Stavby
166 114€ 226 017€ 227 352€ 271 614€ 458 161€ 528 051€ 681 639€ 957 869€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
419 191€ 511 104€ 627 982€ 763 733€ 972 704€ 1 150 831€ 1 308 802€ 1 529 664€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
127 026€ 3 348€ 2 055€ 300€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
7 132 404 € 6 095 036 € 5 433 829 € 6 068 586 € 5 800 567 € 7 954 483 € 7 363 781 € 7 052 184 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
3 326 138 € 4 340 222 € 3 857 412 € 3 998 171 € 3 947 014 € 4 481 221 € 4 646 199 € 4 662 941 €
035
B.I.1
Materiál
0€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
037
B.I.3
Výrobky
0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€
039
B.I.5
Tovar
3 326 138€ 4 340 222€ 3 857 412€ 3 998 171€ 3 947 014€ 4 481 221€ 4 646 199€ 4 662 941€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 364 175 € 1 146 730 € 1 152 266 € 1 280 766 € 1 227 927 € 1 234 868 € 1 152 546 € 1 131 153 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
100 735 € 97 343 € 97 343 € 97 343 € 96 294 € 95 823 € 95 865 € 94 702 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
100 735€ 97 343€ 97 343€ 97 343€ 96 294€ 95 823€ 95 865€ 94 702€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
862 035€ 695 253€ 720 627€ 845 597€ 853 725€ 846 574€ 846 574€ 854 180€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
401 405€ 354 134€ 334 296€ 337 826€ 277 908€ 292 471€ 210 107€ 182 271€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 713 237 € 272 919 € 149 225 € 393 132 € 155 438 € 1 839 748 € 420 647 € 268 229 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
675 847 € 42 398 € 31 845 € 392 282 € 37 142 € 250 454 € 414 016 € 184 618 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 338 598€ 1 575€ 1 178€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
675 847€ 42 398€ 31 845€ 53 684€ 35 567€ 249 276€ 414 016€ 184 618€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
807 102€ 121 483€ 4 088€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 117 056€ 1 587 429€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
230 139€ 21 648€ 5 556€ 81 613€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
149€ 109 038€ 91 644€ 850€ 1 240€ 1 865€ 1 075€ 1 998€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
728 854 € 335 165 € 274 926 € 396 517 € 470 188 € 398 646 € 1 144 389 € 989 861 €
072
B.V.1.
Peniaze
43 699€ 101 746€ 144 178€ 105 456€ 85 323€ 140 115€ 419 487€ 185 327€
073
B.V.2.
Účty v bankách
685 155€ 233 419€ 130 748€ 291 061€ 384 865€ 258 531€ 724 902€ 804 534€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
321 452 € 384 537 € 286 395 € 297 295 € 359 959 € 342 206 € 383 487 € 376 163 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
16 144€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
321 452€ 384 537€ 286 395€ 297 295€ 343 815€ 342 206€ 383 487€ 376 163€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
8 166 187 € 7 216 694 € 6 578 906 € 7 403 283 € 7 592 048 € 9 984 108 € 9 752 156 € 10 020 985 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
4 307 884 € 3 541 273 € 3 290 287 € 3 104 570 € 2 996 512 € 2 410 740 € 1 490 176 € 2 851 113 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
085
A.II
Emisné ážio
0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
521 000€ 521 000€ 521 000€ 521 000€ 521 000€ 521 000€ 521 000€ 521 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 920 272 € 369 287 € 183 571 € 75 512 € 59 740 € -130 824 € 230 113 € 154 896 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 920 272€ 369 287€ 183 571€ 75 512€ 59 740€ 230 113€ 230 113€ 154 896€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-360 937€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
766 612 € 1 550 986 € 1 485 716 € 1 408 058 € 1 315 772 € 920 564 € -360 937 € 1 075 217 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 858 303 € 3 675 421 € 3 287 656 € 4 297 766 € 4 594 610 € 7 572 442 € 8 261 430 € 7 169 435 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
22 426 € 14 179 € 6 801 € 4 944 € 1 440 305 € 4 107 430 € 3 916 768 € 3 629 364 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
1 430 058€ 4 091 407€ 3 898 857€ 3 617 129€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
22 426€ 14 179€ 6 801€ 4 944€ 10 247€ 16 023€ 17 911€ 12 235€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
1 539 105 € 1 539 105 € 1 539 105 € 1 539 105 € 1 539 105 € 1 539 105 € 1 539 105 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
1 539 105€ 1 539 105€ 1 539 105€ 1 539 105€ 1 539 105€ 1 539 105€ 1 539 105€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 819 515 € 1 566 392 € 1 195 887 € 2 183 008 € 1 139 695 € 1 298 124 € 2 090 707 € 2 976 778 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 379 608 € 849 422 € 490 719 € 1 459 683 € 443 074 € 620 037 € 1 583 454 € 2 546 947 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
208 788€ 272 193€ 14 636€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
44 297€ 58 215€ 39 484€ 1 037 424€ 96 634€ 243 008€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 126 523€ 519 014€ 436 599€ 422 259€ 346 440€ 377 029€ 1 583 454€ 2 546 947€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
54 882€ 94 373€ 56 161€ 52 064€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
254 355€ 284 175€ 246 200€ 219 869€ 214 537€ 209 213€ 211 515€ 209 014€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
155 907€ 181 693€ 157 335€ 139 224€ 136 157€ 135 365€ 134 675€ 134 991€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
26 416€ 246 038€ 300 603€ 363 345€ 290 389€ 237 545€ 102 287€ 32 271€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
3 229€ 5 064€ 1 030€ 887€ 656€ 1 591€ 2 615€ 1 491€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
477 257 € 555 745 € 545 863 € 570 709 € 475 505 € 627 783 € 714 850 € 563 293 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
128 432€ 142 309€ 208 286€ 171 382€ 153 866€ 158 269€ 588 894€ 479 617€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
348 825€ 413 436€ 337 577€ 399 327€ 321 639€ 469 514€ 125 956€ 83 676€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
963 € 947 € 926 € 926 € 550 € 437 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
963€ 947€ 926€ 926€ 550€ 437€