Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SAMSON Group s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
371 249 € 1 029 907 € 861 110 € 819 345 € 615 954 € 554 141 € 651 879 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
192 534 € 617 580 € 508 511 € 196 684 € 203 134 € 133 317 € 43 853 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
12 667 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
12 667€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
192 534 € 297 580 € 188 511 € 196 684 € 203 134 € 120 650 € 43 853 €
013
A.II.2
Stavby
76 168€ 123 179€ 136 800€ 134 170€ 135 825€ 12 750€ 14 450€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
116 366€ 174 401€ 51 711€ 62 514€ 67 309€ 107 900€ 29 403€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
320 000 € 320 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
320 000€ 320 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
177 663 € 410 844 € 351 340 € 620 559 € 412 632 € 418 772 € 607 750 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
174 362 € 350 861 € 324 614 € 601 982 € 394 841 € 322 238 € 562 619 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
94 430€ 289 167€ 303 314€ 597 482€ 345 713€ 274 560€ 540 699€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
29 932€ 41 726€ 21 300€ 49 128€ 47 678€ 18 000€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
50 000€ 19 968€ 4 500€ 3 920€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
3 301 € 59 983 € 26 726 € 18 577 € 17 791 € 96 534 € 45 131 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 364€ 2 557€ 16 416€ 11 136€ 3 417€ 29 618€ 21 817€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 937€ 57 426€ 10 310€ 7 441€ 14 374€ 66 916€ 23 314€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 052 € 1 483 € 1 259 € 2 102 € 188 € 2 052 € 276 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 052€ 1 483€ 1 259€ 2 102€ 188€ 2 052€ 276€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
371 249 € 1 029 907 € 861 110 € 819 345 € 615 954 € 554 141 € 651 879 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
153 230 € 474 067 € 454 694 € 302 059 € 242 543 € 438 118 € 418 396 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 900 € 6 900 € 6 900 € 6 900 € 6 900 € 6 900 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 900€ 6 900€ 6 900€ 6 900€ 6 900€ 6 900€ 6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
690 € 690 € 690 € 690 € 690 € 690 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
690€ 690€ 690€ 690€ 690€ 690€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
339 536 € 364 935 € 294 469 € 234 953 € 308 329 € 288 329 € 124 830 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
339 536€ 364 935€ 367 845€ 308 329€ 308 329€ 288 329€ 124 830€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-73 376€ -73 376€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-193 896 € 101 542 € 152 635 € 59 516 € -73 376 € 142 199 € 286 263 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
218 019 € 555 840 € 406 416 € 517 286 € 373 411 € 116 023 € 233 483 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
14 764 € 4 460 € 1 018 € 2 732 € 5 319 € 3 149 € 1 120 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
14 764€ 4 460€ 1 018€ 2 732€ 5 319€ 3 149€ 1 120€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
137 227 € 170 486 € 101 098 € 194 554 € 118 092 € 87 874 € 185 677 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
2 549€ 104 992€ 10 049€ 38 336€ 3 802€ 942€ 6 103€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
48 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
12 123€ 16 313€ 26 652€ 58 789€ 51 645€ 38 240€ 66 009€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
7 634€ 8 743€ 28 316€ 46 034€ 30 391€ 29 038€ 52 543€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
5 176€ 40 438€ 36 081€ 51 395€ 32 254€ 19 654€ 60 572€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
61 745€ 450€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
100 082€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
66 028 € 280 812 € 304 300 € 320 000 € 250 000 € 25 000 € 46 686 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
66 028€ 280 812€ 304 300€ 320 000€ 250 000€ 25 000€ 46 686€