Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
258 527 € 294 596 € 309 572 € 293 107 € 207 577 € 168 530 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
14 880 € 16 419 € 17 958 € 19 498 € 21 037 € 25 502 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
14 880 € 16 419 € 17 958 € 19 498 € 21 037 € 25 502 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
14 881€ 16 420€ 17 959€ 19 499€ 21 038€ 22 577€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
-1€ -1€ -1€ -1€ -1€ 2 925€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
243 647 € 278 177 € 291 614 € 273 609 € 186 540 € 143 028 €
015
B.I.
Zásoby
42 210€ 60 987€ 69 638€ 68 376€ 52 214€ 53 036€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
198 953 € 213 994 € 218 091 € 202 001 € 79 328 € 14 292 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
122 953€ 136 359€ 140 472€ 124 384€ 12 711€ 12 675€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
76 000€ 77 635€ 77 619€ 77 617€ 66 617€ 1 617€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
2 484 € 3 196 € 3 885 € 3 232 € 54 998 € 75 700 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
2 484€ 3 196€ 3 885€ 3 232€ 54 998€ 75 700€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
258 527 € 294 596 € 309 572 € 293 107 € 207 577 € 168 530 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-231 974 € -177 302 € -123 134 € -81 925 € -82 638 € -73 261 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
71€ 71€ 71€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-184 013€ -129 845€ -88 635€ -89 276€ -79 901€ -62 566€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-54 671 € -54 167 € -41 209 € 712 € -9 376 € -17 334 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
490 501 € 471 898 € 432 706 € 375 032 € 290 215 € 241 791 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
812€ 656€ 437€ 288€ 169€ 94€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
489 369 € 469 476 € 428 963 € 373 218 € 289 294 € 241 575 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
451 075€ 430 225€ 386 858€ 332 455€ 251 694€ 204 645€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
2 785€ 4 797€ 6 467€ 3 665€ 1 468€ 1 624€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
406€ -649€ 535€ 1 829€ 809€ -17€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
35 103€ 35 103€ 35 103€ 35 269€ 35 323€ 35 323€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
320€ 1 766€ 3 306€ 1 526€ 752€ 122€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci