Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LK SLOVAKIA s.r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
6 576 € 23 470 € 16 085 € 28 379 € 29 270 € 53 851 € 102 213 € 110 070 € 70 842 € 33 738 € 74 088 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
4 673 € 7 009 € 9 345 € 9 345 € 9 345 € 12 983 € 17 195 € 17 264 € 9 560 € 10 727 € 16 676 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
4 673 € 7 009 € 9 345 € 9 345 € 9 345 € 12 983 € 17 195 € 17 264 € 9 560 € 10 727 € 16 676 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 673€ 7 009€ 9 345€ 9 345€ 9 345€ 12 983€ 17 195€ 17 264€ 9 560€ 10 727€ 16 676€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
1 903 € 16 461 € 6 740 € 19 034 € 19 925 € 40 868 € 85 018 € 92 806 € 61 282 € 23 011 € 57 412 €
015
B.I.
Zásoby
12 146€ 16 239€ 14 650€ 13 284€ 13 284€ 11 479€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
9 992 € 35 € 35 € 31 € 3 337 € 46 936 € 77 648 € 46 109 € 9 435 € 45 080 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
9 992€ 3 201€ 4 435€ 26 249€ 18 346€ 6 907€ 2 485€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
35€ 35€ 31€ 1 816€ 225€ 1 731€ 2 243€ 1 767€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
136€ 40 685€ 51 174€ 26 032€ 285€ 40 828€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
1 903 € 6 469 € 6 705 € 18 999 € 19 894 € 25 385 € 21 843 € 508 € 1 889 € 292 € 853 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
1 903€ 6 469€ 6 705€ 18 999€ 19 894€ 25 385€ 21 843€ 508€ 1 889€ 292€ 853€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
6 576 € 23 470 € 16 085 € 28 379 € 29 270 € 53 851 € 102 213 € 110 070 € 70 842 € 33 738 € 74 088 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-122 848 € -127 869 € -130 531 € -131 623 € -130 786 € -115 581 € -111 211 € -107 846 € -118 026 € -121 856 € -83 711 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
701€ 701€ 701€ 701€ 701€ 701€ 701€ 128€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-135 209€ -137 871€ -138 963€ -138 126€ -122 920€ -118 552€ -115 186€ -126 077€ -128 496€ -90 350€ -85 816€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
5 021 € 2 662 € 1 092 € -837 € -15 206 € -4 369 € -3 365 € 11 464 € 3 831 € -38 145 € -4 534 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
129 424 € 151 339 € 146 616 € 160 002 € 160 056 € 169 432 € 213 424 € 217 916 € 188 868 € 155 594 € 157 799 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
1 322€ 1 322€ 1 304€ 1 070€ 924€ 805€ 664€ 535€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
129 424 € 133 839 € 129 116 € 141 180 € 141 234 € 150 628 € 151 254 € 155 898 € 145 186 € 146 054 € 149 931 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
4 768€ 61€ 61€ 371€ 2 662€ 9 491€ -642€ 281€ 4 800€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
5 041€ 5 499€ 3 304€ 2 927€ 2 874€ 3 172€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
483€ 130€ 114€ 115€ 1 392€ 1 161€ 1 110€ 1 077€ 1 106€ 188€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
128 941€ 128 941€ 128 941€ 141 119€ 141 119€ 143 824€ 141 932€ 141 993€ 141 824€ 141 793€ 141 771€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
3 600€ 3 594€ 1 877€ 1 876€ 1 333€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
17 500€ 17 500€ 17 500€ 17 500€ 17 500€ 57 500€ 57 500€ 41 000€ 7 000€ 6 000€