Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
28 195 € 28 194 € 28 192 € 28 593 € 28 745 € 39 687 € 39 696 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
100 € 11 197 € 11 197 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
100 € 11 197 € 11 197 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
100€ 11 197€ 11 197€
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
28 195 € 28 194 € 28 192 € 28 593 € 28 645 € 28 490 € 28 499 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
3 918€ 3 917€ 3 915€ 3 908€ 3 892€ 3 777€ 3 776€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
24 319 € 24 319 € 24 319 € 24 689 € 24 689 € 24 689 € 24 689 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
24 319€ 24 319€ 24 319€ 24 319€ 24 319€ 24 319€ 24 319€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
370€ 370€ 370€ 370€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
-42 € -42 € -42 € -4 € 64 € 24 € 34 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
-42€ -42€ -42€ -4€ 64€ 24€ 34€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
28 195 € 28 194 € 28 192 € 28 593 € 28 745 € 39 687 € 39 696 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-415 018 € -414 903 € -414 660 € -414 056 € -411 426 € -400 053 € -399 168 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
332 € 332 € 332 € 332 € 332 € 332 € 332 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-415 235€ -414 992€ -414 387€ -412 238€ -400 385€ -399 500€ -369 685€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-115 € -243 € -605 € -2 150 € -11 373 € -885 € -29 815 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
443 213 € 443 097 € 442 852 € 442 649 € 440 171 € 439 740 € 438 864 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
443 213 € 443 097 € 442 852 € 442 649 € 440 171 € 439 740 € 438 864 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
427 477€ 427 477€ 427 477€ 427 477€ 427 477€ 427 146€ 429 581€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
3 520€ 3 520€ 3 520€ 4 000€ 2 351€ 3 311€ 960€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
12 216€ 12 100€ 11 855€ 11 172€ 10 343€ 9 283€ 8 323€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci