Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CD Cargo Slovakia, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2010
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
-
-
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
11 874 056 € 11 640 983 € 11 423 743 € 10 608 459 € 916 161 € 516 898 € 428 329 € 1 852 365 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
7 523 371 € 7 940 378 € 8 337 296 € 3 813 582 € 5 486 € 13 772 € 23 250 € 34 581 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
8 363 € 12 045 € 15 728 € 14 740 € 0 € 1 174 € 3 106 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
8 363€ 12 045€ 15 728€ 7 240€ 1 174€ 3 106€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
7 500€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
7 485 008 € 7 914 383 € 8 307 618 € 3 798 842 € 5 486 € 13 772 € 22 076 € 31 475 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
7 485 008€ 7 914 383€ 8 307 618€ 3 318 929€ 5 486€ 13 772€ 22 076€ 31 475€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
479 913€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
30 000 € 13 950 € 13 950 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
13 950€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
30 000€ 15 500€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
-1 550€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
4 342 534 € 3 700 079 € 3 081 831 € 6 785 897 € 768 546 € 501 937 € 387 212 € 1 794 755 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
32 € 38 €
032
B.I.1
Materiál
32€ 38€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
37 412 € 29 285 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
37 412€ 29 285€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
2 884 331 € 2 773 548 € 2 862 237 € 1 796 731 € 522 512 € 497 745 € 278 411 € 1 377 734 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 359 242€ 2 767 829€ 2 780 508€ 1 796 731€ 522 242€ 497 307€ 278 082€ 1 278 165€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
375 000€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
150 057€ 5 689€ 74 214€ 99 405€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
32€ 30€ 7 515€ 270€ 438€ 329€ 164€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
1 458 203 € 889 119 € 190 309 € 4 989 166 € 246 034 € 4 192 € 108 769 € 416 983 €
056
B.IV.1
Peniaze
668€ 72€ 704€ 4€ 1 067€ 1 586€ 348€ 271€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 457 535€ 889 047€ 189 605€ 4 989 162€ 244 967€ 2 606€ 108 421€ 416 712€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
8 151 € 526 € 4 616 € 8 980 € 142 129 € 1 189 € 17 867 € 23 029 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
70€ 87€ 183€ 282€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
8 151€ 526€ 4 616€ 8 910€ 3 131€ 1 006€ 782€ 7 831€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
15 198€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
138 911€ 16 803€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
11 874 056 € 11 640 983 € 11 423 743 € 10 608 459 € 916 161 € 516 898 € 428 329 € 1 852 365 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
7 294 524 € 6 470 388 € 6 025 293 € 2 879 147 € 107 009 € -34 461 € -146 779 € 17 076 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
5 397 475 € 5 397 475 € 5 397 475 € 2 672 248 € 201 197 € 201 197 € 46 639 € 46 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 397 475€ 5 397 475€ 5 397 475€ 2 672 248€ 201 197€ 201 197€ 46 639€ 46 639€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
66 526 € 44 059 € 22 863 € 7 737 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
66 526€ 44 059€ 22 863€ 7 737€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 001 893 € 579 519 € 181 012 € -103 340 € -236 322 € -201 947 € -38 257 € 101 720 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 238 215€ 815 841€ 417 334€ 132 982€ 101 720€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-236 322€ -236 322€ -236 322€ -236 322€ -236 322€ -201 947€ -38 257€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
828 630 € 449 335 € 423 943 € 302 502 € 141 470 € -34 375 € -155 825 € -131 947 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
4 535 251 € 5 115 896 € 5 333 331 € 7 653 774 € 809 152 € 551 359 € 575 108 € 1 835 289 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
344 797 € 350 989 € 97 182 € 72 252 € 25 144 € 1 603 € 68 743 € 100 918 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
36 040€ 6 842€ 5 254€ 72 252€ 25 144€ 1 603€ 68 743€ 100 918€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
308 757€ 344 147€ 91 928€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
1 391 839 € 1 703 694 € 2 084 146 € 44 792 € 9 492 € 17 435 € 3 142 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
14 356€ 9 905€ 6 147€ 2 851€ 3 677€ 3 411€ 3 142€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
1 292 776€ 1 693 789€ 2 077 999€ 41 941€ 5 815€ 14 024€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
84 707€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
2 112 911 € 2 118 361 € 1 933 394 € 7 536 730 € 784 008 € 540 264 € 488 930 € 1 662 731 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 534 645€ 1 648 040€ 1 431 881€ 7 006 349€ 700 436€ 489 240€ 469 627€ 1 645 101€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
2 975€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 714€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
38 233€ 22 343€ 23 374€ 16 682€ 8 776€ 6 828€ 977€ 9 642€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
22 664€ 18 174€ 27 926€ 11 850€ 7 310€ 4 166€ 635€ 3 782€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
112 975€ 32 699€ 59 444€ 496 558€ 67 486€ 31 821€ 9 292€ 1 231€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
404 394€ 397 105€ 388 055€ 5 291€ 8 209€ 8 399€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
68 498€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
685 704 € 942 852 € 1 218 609 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
428 556€ 685 704€ 942 852€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
257 148€ 257 148€ 275 757€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
44 281 € 54 699 € 65 119 € 75 538 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
54 700€ 75 538€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
44 281€ 54 699€ 10 419€