Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CD Cargo Slovakia, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
18 258 602€ 19 767 801€ 14 985 370€ 5 818 260€ 2 817 998€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
18 144 874 € 19 892 606 € 14 985 364 € 12 508 348 € 4 773 807 € 3 110 931 € 5 814 654 € 2 810 515 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
65€ 622€ 818€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
18 258 536€ 19 767 801€ 14 754 417€ 9 322 521€ 4 772 907€ 3 108 882€ 5 814 513€ 2 802 166€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 396€ 3 183 139€ 83€ 125€ 6 500€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
-115 123€ 124 805€ 230 947€ 2 688€ 278€ 1 148€ 16€ 1 849€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
17 051 579 € 19 250 616 € 14 363 964 € 12 122 043 € 4 599 261 € 3 115 926 € 5 947 860 € 2 942 193 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
491€ 406€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
109 378€ 27 878€ 39 640€ 21 184€ 15 839€ 9 212€ 3 647€ 15 103€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
15 574 125€ 17 800 833€ 13 220 861€ 8 476 402€ 4 311 239€ 3 032 060€ 5 740 679€ 2 765 240€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
845 426 € 745 806 € 605 717 € 399 428 € 253 676 € 98 037 € 83 040 € 144 155 €
16
E.1.
Mzdové náklady
628 212€ 544 601€ 445 984€ 282 919€ 189 691€ 73 174€ 61 218€ 103 572€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
206 533€ 189 385€ 151 513€ 99 344€ 57 569€ 23 439€ 20 711€ 38 673€
19
E.4.
Sociálne náklady
10 681€ 11 820€ 8 220€ 17 165€ 6 416€ 1 424€ 1 111€ 1 910€
20
F.
Dane a poplatky
805€ 584€ 513€ 1 153€ 357€ 250€ 250€ 577€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
433 057€ 430 412€ 377 531€ 37 697€ 8 286€ 9 478€ 11 331€ 8 594€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
433 057€ 430 412€ 377 531€ 37 697€ 8 286€ 9 478€ 11 331€ 8 594€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 176 207€ 707€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
37 016€ 89 030€ -41 510€ 98 883€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
51 772€ 156 073€ 119 702€ 9 972€ 9 373€ 7 993€ 10 030€ 7 817€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 093 295 € 641 990 € 621 400 € 386 305 € 174 546 € -4 995 € -133 206 € -131 678 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 575 098 € 1 939 090 € 1 493 916 € 824 935 € 445 960 € 68 022 € 70 187 € 21 823 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
120 276 € 35 030 € 33 190 € 9 837 € 2 629 € 7 € 3 605 € 7 484 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
30 000€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 130 € 16 € 5 € 7 € 12 € 14 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
3 130€ 16€ 5€ 7€ 12€ 14€
42
XII.
Kurzové zisky
87 146€ 35 030€ 33 184€ 9 821€ 2 624€ 3 593€ 7 470€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
6€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
154 392 € 101 211 € 114 507 € 25 680 € 12 947 € 26 507 € 23 342 € 7 751 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
15 500€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
-1 550€ 1 550€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
45 315 € 57 632 € 59 171 € 160 € 754 € 1 331 € 4 072 € 1 085 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
1 331€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
45 315€ 57 632€ 59 171€ 160€ 754€ 4 072€ 1 085€
52
O.
Kurzové straty
83 224€ 37 026€ 49 295€ 24 691€ 11 979€ 24 679€ 17 632€ 5 855€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
11 903€ 6 553€ 4 491€ 829€ 214€ 497€ 1 638€ 811€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-34 116 € -66 181 € -81 317 € -15 843 € -10 318 € -26 500 € -19 737 € -267 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 059 179 € 575 809 € 540 083 € 370 462 € 164 228 € -31 495 € -152 943 € -131 945 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
230 549 € 126 474 € 116 140 € 67 960 € 22 758 € 2 880 € 2 882 € 2 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
108 430€ 134 602€ 145 425€ 67 960€ 22 758€ 2 880€ 2 882€ 2€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
122 119€ -8 128€ -29 285€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
828 630 € 449 335 € 423 943 € 302 502 € 141 470 € -34 375 € -155 825 € -131 947 €