Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
230 861 € 239 263 € 248 628 € 254 541 € 205 584 € 182 993 € 165 611 € 175 855 € 186 994 € 208 228 € 185 299 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
13 032 € 18 558 € 6 444 € 9 742 € 13 286 € 4 757 € 5 597 € 6 437 € 7 783 € 4 901 € 5 629 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
13 032 € 18 558 € 6 444 € 9 742 € 13 286 € 4 757 € 5 597 € 6 437 € 7 783 € 4 901 € 5 629 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
13 032€ 18 558€ 6 444€ 9 742€ 13 286€ 4 757€ 5 597€ 6 437€ 7 783€ 4 901€ 5 629€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
217 829 € 220 705 € 242 184 € 244 799 € 192 298 € 178 236 € 160 014 € 169 418 € 179 211 € 203 327 € 179 670 €
015
B.I.
Zásoby
25 336€ 27 579€ 30 542€ 20 373€ 19 210€ 17 975€ 19 511€ 22 252€ 18 361€ 20 691€ 17 669€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
264€ 264€ 2 436€ 3 205€ 16€ 13€ 15€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
120 327 € 101 690 € 93 918 € 163 862 € 158 458 € 141 584 € 139 343 € 142 064 € 147 609 € 151 557 € 137 408 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
23 348€ 20 120€ 17 474€ 20 214€ 11 769€ 6 184€ 9 868€ 10 414€ 12 484€ 32 517€ 10 162€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
962€ 4 913€ 21€ 30€ 2 025€ 65€ 64€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
96 017€ 81 570€ 76 444€ 143 648€ 141 776€ 135 400€ 129 454€ 131 620€ 133 100€ 118 975€ 127 182€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
71 902 € 91 172 € 117 724 € 58 128 € 11 425 € 18 677 € 1 144 € 5 102 € 13 228 € 31 079 € 24 578 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
1 902€ 21 172€ 47 724€ 58 128€ 11 425€ 18 677€ 1 144€ 5 102€ 13 228€ 31 079€ 24 578€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
70 000€ 70 000€ 70 000€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
230 861 € 239 263 € 248 628 € 254 541 € 205 584 € 182 993 € 165 611 € 175 855 € 186 994 € 208 228 € 185 299 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
71 000 € 64 829 € 62 769 € 43 887 € 34 188 € 33 231 € 11 194 € 432 € -7 320 € -825 € 10 629 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
57 525€ 55 465€ 36 583€ 26 884€ 25 927€ 4 554€ -6 208€ -13 960€ -7 465€ 3 325€ -4 952€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
6 171 € 2 060 € 18 882 € 9 699 € 957 € 22 037 € 10 762 € 7 752 € -6 495 € -11 454 € 8 277 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
159 861 € 174 434 € 185 859 € 210 654 € 171 396 € 149 762 € 154 417 € 175 423 € 194 314 € 209 053 € 174 670 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
2 145€ 4 161€ 7 632€ 10 481€ 13 348€ 383€ 370€ 346€ 317€ 294€ 272€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
14 284€ 117 465€ 34 026€ 38 089€ 38 089€ 58 729€ 65 887€ 60 905€ 73 997€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
73 299 € 56 403 € 37 121 € 68 046 € 81 730 € 73 425 € 67 491 € 66 941 € 74 181 € 104 477 € 71 118 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
41 530€ 53 268€ 29 045€ 63 464€ 80 038€ 68 100€ 65 198€ 64 956€ 72 667€ 101 562€ 69 467€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
843€ 683€ 589€ 563€ 538€ 999€ 478€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
2 277€ 1 477€ 5 959€ 2 239€ 1 009€ 5 325€ 1 704€ 1 422€ 976€ 1 916€ 1 173€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
29 492€ 1 658€ 2 117€ 1 500€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
500€ 500€ 243€ 552€ 3 153€ 3 064€ 375€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
69 633€ 111 370€ 141 106€ 14 662€ 42 049€ 37 865€ 48 467€ 48 855€ 50 776€ 40 313€ 28 908€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
2 000€