Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
2 737 962 € 2 783 170 € 2 883 045 € 3 185 294 € 3 512 271 € 3 726 899 € 3 923 635 € 4 315 384 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
2 045 183 € 2 181 526 € 2 273 038 € 2 399 861 € 2 576 684 € 2 753 507 € 2 876 419 € 3 028 067 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
2 045 183 € 2 181 526 € 2 273 038 € 2 399 861 € 2 526 684 € 2 653 507 € 2 776 419 € 2 903 067 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
2 019 392€ 2 146 215€ 2 273 038€ 2 399 861€ 2 526 684€ 2 653 507€ 2 776 419€ 2 903 067€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
25 791€ 35 311€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
50 000 € 100 000 € 100 000 € 125 000 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
50 000€ 100 000€ 100 000€ 125 000€
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
692 779 € 601 644 € 610 007 € 785 433 € 935 587 € 973 392 € 1 047 216 € 1 287 317 €
015
B.I.
Zásoby
14€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
459 000€ 495 000€ 592 400€ 764 000€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
5 931 € 12 747 € 14 285 € 20 575 € 927 846 € 972 032 € 1 045 065 € 1 285 744 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
120€ 3 967€ 120€ 15 186€ 21 412€ 42 695€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
3 670€ 6 521€ 4 259€ 815€ 346€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
2 261€ 6 106€ 10 318€ 16 316€ 926 911€ 956 500€ 1 023 653€ 1 243 049€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
227 834 € 93 897 € 3 322 € 858 € 7 741 € 1 360 € 2 151 € 1 573 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
227 834€ 93 897€ 3 322€ 858€ 7 741€ 1 360€ 2 151€ 1 573€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
2 737 962 € 2 783 170 € 2 883 045 € 3 185 294 € 3 512 271 € 3 726 899 € 3 923 635 € 4 315 384 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
44 492 € 45 896 € 1 254 € -91 437 € -150 813 € -279 361 € -381 763 € -288 356 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
1 179€ 1 179€ 1 179€ 1 179€ 1 180€ 1 179€ 1 179€ 1 179€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-6 565€ -99 256€ -158 632€ -287 180€ -389 582€ -296 176€ -250 785€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
36 673 € 44 642 € 92 691 € 59 376 € 128 547 € 102 402 € -93 406 € -45 390 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
2 693 470 € 2 737 274 € 2 881 791 € 3 276 731 € 3 663 084 € 4 006 260 € 4 305 398 € 4 603 740 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
24 618€ 32 358€ 3 052€ 133€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
2 523 200€ 2 566 000€ 2 724 810€ 3 134 810€ 3 141 810€ 3 538 810€ 3 864 810€ 4 190 810€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
145 510 € 138 916 € 153 929 € 141 921 € 149 141 € 141 450 € 114 588 € 113 930 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
6 561€ 9 682€ 3 733€ 1 204€ 1 601€ 4 365€ 5 711€ 6 600€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
5 258€ 1 259€ 17 320€ 1 997€ 960€ 1 800€ 2 749€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
133 691€ 127 975€ 132 876€ 140 717€ 145 543€ 136 125€ 107 077€ 104 581€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
142€ 372 000€ 326 000€ 326 000€ 299 000€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci