Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Merck Sharp & Dohme, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
14 813 354 € 7 659 819 € 11 820 114 € 11 381 452 € 11 547 964 € 10 938 714 € 9 306 617 € 8 326 994 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
117 537 € 202 541 € 301 648 € 426 882 € 562 074 € 27 545 € 92 534 € 141 126 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
117 537 € 202 541 € 301 648 € 426 882 € 562 074 € 27 545 € 92 534 € 141 126 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
12 432€ 33 737€ 55 041€ 76 346€ 97 650€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
105 105€ 168 804€ 246 607€ 350 536€ 464 424€ 27 545€ 92 534€ 141 126€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
14 466 325 € 7 085 501 € 10 936 724 € 10 674 445 € 10 292 734 € 10 035 823 € 8 765 261 € 7 752 911 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
160 275 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
160 275€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
741 786 € 218 646 € 189 729 € 196 352 € 182 485 € 288 822 € 113 370 € 98 669 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
741 786€ 218 646€ 189 729€ 196 352€ 182 485€ 288 822€ 113 370€ 98 669€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
13 564 264 € 6 866 855 € 10 746 995 € 10 478 093 € 10 110 249 € 9 746 997 € 8 650 933 € 7 651 286 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
13 530 764 € 2 504 069 € 2 270 044 € 2 370 335 € 2 388 810 € 4 373 476 € 4 616 119 € 4 968 124 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
9 961 441€ 2 486 079€ 2 248 796€ 2 318 833€ 2 373 481€ 4 273 730€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 569 323€ 17 990€ 21 248€ 51 502€ 15 329€ 99 746€ 4 616 119€ 4 968 124€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
4 262 104€ 8 244 209€ 7 974 627€ 7 060 773€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
5 065 497€ 3 684 233€ 2 214 477€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
81 182€ 199 242€ 85 631€ 600 501€ 257 694€ 298 751€ 399 190€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
33 500€ 19 500€ 33 500€ 47 500€ 60 165€ 50 330€ 51 830€ 69 495€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
4 € 958 € 2 956 €
072
B.V.1.
Peniaze
4€ 958€ 2 956€
073
B.V.2.
Účty v bankách
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
229 492 € 371 777 € 581 742 € 280 125 € 693 156 € 875 346 € 448 822 € 432 957 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 119€ 2 023€ 4 696€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
14 740€ 84 903€ 76 962€ 117 474€ 8 328€ 101 321€ 111 015€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
214 752€ 369 658€ 494 816€ 198 467€ 575 682€ 867 018€ 347 501€ 321 942€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
14 813 354 € 7 659 819 € 11 820 114 € 11 381 452 € 11 547 964 € 10 938 714 € 9 306 617 € 8 326 994 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
6 026 480 € 5 476 109 € 10 201 705 € 9 614 291 € 8 928 962 € 8 357 169 € 7 701 212 € 6 988 655 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
4 602 260 € 4 602 260 € 4 602 260 € 4 602 260 € 4 602 260 € 4 602 260 € 4 602 260 € 4 602 260 €
082
A.I.1
Základné imanie
4 602 260€ 4 602 260€ 4 602 260€ 4 602 260€ 4 602 260€ 4 602 260€ 4 602 260€ 4 602 260€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
278 789 € 252 569 € 223 198 € 188 931 € 160 341 € 127 543 € 91 915 € 58 344 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
278 789€ 252 569€ 223 198€ 188 931€ 160 341€ 127 543€ 91 915€ 58 344€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
595 061 € 96 876 € 4 788 833 € 4 137 771 € 3 594 568 € 2 971 409 € 2 294 481 € 1 656 644 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
595 061€ 96 876€ 4 788 833€ 4 137 771€ 3 594 568€ 2 971 409€ 2 294 481€ 1 656 644€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
550 370 € 524 404 € 587 414 € 685 329 € 571 793 € 655 957 € 712 556 € 671 407 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
8 786 874 € 2 183 710 € 1 618 409 € 1 767 161 € 2 619 002 € 2 581 545 € 1 605 405 € 1 338 339 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
4 969 € 3 429 € 4 557 € 4 678 € 22 305 € 18 941 € 19 137 € 43 394 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
4 969€ 3 429€ 4 557€ 4 678€ 22 305€ 18 941€ 19 137€ 43 394€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
6 140 454 € 1 222 378 € 832 218 € 1 047 696 € 1 886 647 € 1 065 328 € 720 274 € 614 926 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
3 988 912 € 739 735 € 809 909 € 1 033 148 € 1 447 399 € 787 236 € 702 029 € 590 738 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
3 274 503€ 140 316€ 29 230€ 7 005€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
714 409€ 599 419€ 780 679€ 1 026 143€ 1 447 399€ 787 236€ 702 029€ 590 738€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
1 177 856€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
3 419€ 236 880€ 22 188€ 14 188€ 224 569€ 30 895€ 20 593€ 26 197€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
146 743€ 146 347€ 71€ 26€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
966 926€ 98 976€ 31€ 126€ 64 770€ 202 441€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
3 341€ 44€ 90€ 234€ 3 562€ 44 685€ -2 374€ -2 009€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 641 312 € 957 778 € 781 499 € 714 596 € 709 822 € 1 232 675 € 865 722 € 679 734 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
201 346€ 157 417€ 168 257€ 153 553€ 164 146€ 160 987€ 381 163€ 281 035€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 439 966€ 800 361€ 613 242€ 561 043€ 545 676€ 1 071 688€ 484 559€ 398 699€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
139€ 125€ 135€ 191€ 228€ 264 601€ 272€ 285€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé