Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 236 610 € 1 304 271 € 1 085 065 € 963 603 € 567 880 € 318 343 € 261 631 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
4 416 € 3 097 € 6 230 € 12 889 € 22 535 € 23 880 € 26 567 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
4 416 € 3 097 € 6 230 € 12 889 € 22 535 € 23 880 € 26 567 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 416€ 3 097€ 6 230€ 12 889€ 22 535€ 23 880€ 26 567€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 226 687 € 1 299 294 € 1 075 859 € 949 109 € 545 345 € 294 463 € 235 064 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
7 449 € 5 376 € 9 783 € 11 312 € 7 880 € 6 337 € 5 065 €
035
B.I.1
Materiál
7 449€ 5 376€ 9 783€ 11 312€ 7 880€ 6 337€ 5 065€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 757 068 € 722 214 € 3 559 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
1 757 068€ 722 214€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
3 559€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
263 360 € 142 004 € 356 839 € 338 329 € 188 911 € 181 784 € 167 221 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
263 360 € 49 277 € 145 588 € 335 665 € 188 911 € 177 049 € 166 436 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
143 894€ 1 862€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
263 360€ 49 277€ 145 588€ 191 771€ 187 049€ 177 049€ 166 436€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
147 957€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
92 727€ 63 294€ 2 664€ 4 223€ 344€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
512€ 441€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
1 211 € 737 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
1 211€ 737€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
198 810 € 429 700 € 709 237 € 595 909 € 348 554 € 105 131 € 62 041 €
072
B.V.1.
Peniaze
37 760€ 26 318€ 34 933€ 63 926€ 64 162€ 36 682€ 37 050€
073
B.V.2.
Účty v bankách
161 050€ 403 382€ 674 304€ 531 983€ 284 392€ 68 449€ 24 991€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
5 507 € 1 880 € 2 976 € 1 605 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 759€ 1 880€ 1 842€ 1 605€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 748€ 1 134€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 236 610 € 1 304 271 € 1 085 065 € 963 603 € 567 880 € 318 343 € 261 631 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 819 301 € 1 202 157 € 960 086 € 714 683 € 402 094 € 194 936 € 102 886 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
700 € 700 € 700 € 700 € 700 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
700€ 700€ 700€ 700€ 700€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 194 457 € 952 386 € 706 984 € 394 394 € 187 235 € 95 886 € -11 288 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 205 745€ 963 674€ 718 272€ 405 682€ 198 523€ 107 174€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-11 288€ -11 288€ -11 288€ -11 288€ -11 288€ -11 288€ -11 288€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
617 144 € 242 071 € 245 402 € 312 589 € 207 159 € 92 050 € 107 174 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
212 513 € 50 662 € 55 391 € 218 382 € 149 417 € 116 817 € 156 081 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
5 306 € 4 560 € 3 758 € 2 935 € 1 972 € 1 162 € 328 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
5 306€ 4 560€ 3 758€ 2 935€ 1 972€ 1 162€ 328€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
181 128 € 25 854 € 39 077 € 208 767 € 141 617 € 111 016 € 151 122 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
47 480 € 6 409 € 16 353 € 149 731 € 75 996 € 72 261 € 5 138 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
12 385€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
47 480€ 6 409€ 3 968€ 149 731€ 75 996€ 72 261€ 5 138€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
16 735€ 10 091€ 11 940€ 18 291€ 15 328€ 12 870€ 14 752€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
9 918€ 6 099€ 7 436€ 11 185€ 9 744€ 8 201€ 9 194€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
105 713€ 1 291€ 1 909€ 27 404€ 39 524€ 12 216€ 43 256€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 282€ 1 964€ 1 439€ 2 156€ 1 025€ 5 468€ 78 782€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
26 079 € 20 248 € 12 556 € 6 680 € 5 828 € 4 639 € 4 631 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
9 379€ 17 548€ 9 356€ 3 180€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
16 700€ 2 700€ 3 200€ 3 500€ 5 828€ 4 639€ 4 631€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
204 796 € 51 452 € 69 588 € 30 538 € 16 369 € 6 590 € 2 664 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
15 159€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
204 796€ 51 452€ 54 429€ 30 538€ 16 369€ 6 590€ 2 664€