Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
4 930 557 € 4 773 538 € 4 304 217 € 2 911 804 € 3 935 780 € 3 460 596 € 2 563 473 € 2 466 313 € 2 344 896 € 1 202 597 € 856 148 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
301 177 € 333 703 € 17 763 € 22 640 € 82 341 € 157 672 € 112 521 € 434 670 € 423 462 € 391 142 € 316 507 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
301 177 € 333 703 € 17 763 € 22 640 € 82 341 € 157 672 € 112 521 € 434 670 € 423 462 € 391 142 € 316 507 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
73 481€ 75 528€ 77 575€ 392 898€ 98 482€ 17 844€ 20 818€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
294 944€ 327 520€ 13 860€ 18 737€ 4 957€ 6 610€ 8 161€ 15 177€ 9 070€ 13 112€ 12 016€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
6 233€ 6 183€ 3 903€ 3 903€ 3 903€ 75 534€ 26 785€ 26 595€ 315 910€ 360 186€ 283 673€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
4 599 493 € 4 438 190 € 4 285 976 € 2 888 761 € 3 852 313 € 3 301 722 € 2 450 952 € 2 031 643 € 1 921 434 € 811 455 € 539 332 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
835 989 € 320 822 € 229 734 € 305 804 € 28 359 € 243 665 € 189 742 € 131 961 € 264 958 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
104 339€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
835 989€ 320 822€ 229 734€ 201 465€ 28 359€ 243 665€ 189 742€ 131 961€ 264 958€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
830 € 844 € 3 660 € 12 841 € 10 816 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
830€ 844€ 3 660€ 12 841€ 10 816€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
3 034 379 € 3 477 115 € 3 827 475 € 2 640 711 € 3 451 556 € 3 247 596 € 2 162 710 € 1 922 432 € 1 600 857 € 543 363 € 192 251 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 963 575 € 3 468 062 € 3 794 020 € 1 873 346 € 2 938 293 € 1 908 830 € 2 000 210 € 905 027 € 1 165 893 € 467 185 € 129 443 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 963 575€ 3 468 062€ 3 794 020€ 1 873 346€ 2 938 293€ 1 908 830€ 2 000 210€ 905 027€ 1 165 893€ 467 185€ 129 443€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
70 804€ 8 305€ 4 316€ 68 358€ 64 905€ 324 964€ 76 178€ 62 808€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
748€ 33 455€ 767 365€ 508 947€ 1 270 408€ 162 500€ 952 500€ 110 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
728 295 € 639 409 € 454 841 € 5 475 € 84 137 € 25 767 € 44 577 € 109 211 € 130 835 € 136 131 € 82 123 €
072
B.V.1.
Peniaze
758€ 590€ 956€ 5 475€ 84 137€ 25 767€ 20 507€ 6 626€ 1 392€ 1 031€ 1 964€
073
B.V.2.
Účty v bankách
727 537€ 638 819€ 453 885€ 24 070€ 102 585€ 129 443€ 135 100€ 80 159€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
29 887 € 1 645 € 478 € 403 € 1 126 € 1 202 € 309 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 887€ 1 645€ 478€ 403€ 1 126€ 1 202€ 309€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
28 000€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
4 930 557 € 4 773 538 € 4 304 217 € 2 911 804 € 3 935 780 € 3 460 596 € 2 563 473 € 2 466 313 € 2 344 896 € 1 202 597 € 856 148 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 901 372 € 3 335 186 € 2 611 702 € 1 528 973 € 1 695 253 € 1 585 761 € 380 809 € 234 485 € 64 587 € 21 223 € -16 296 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 640 € 6 640 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
587 030€ 587 030€ 587 030€ 587 030€ 982 700€ 982 700€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
2 740 853 € 2 018 589 € 934 640 € 705 250 € 595 758 € 373 507 € 227 846 € 57 948 € 14 584 € -22 935 € 92 306 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 740 853€ 2 018 589€ 934 640€ 705 250€ 595 758€ 373 507€ 227 846€ 73 976€ 73 976€ 92 306€ 92 306€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-16 028€ -59 392€ -115 241€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
566 185 € 722 263 € 1 082 729 € 229 390 € 109 492 € 222 251 € 146 324 € 169 898 € 43 364 € 37 519 € -115 241 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 029 185 € 1 438 352 € 1 692 515 € 1 382 831 € 2 240 527 € 1 874 835 € 2 182 664 € 2 231 828 € 2 280 309 € 1 181 374 € 872 444 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 360 € 899 € 852 € 546 € 654 € 184 € 199 833 € 239 787 € 758 840 € 748 840 € 263 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
337€ 45€ 300€ 199 787€ 239 787€ 758 840€ 748 840€ 263 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 023€ 854€ 697€ 546€ 354€ 184€ 46€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
155€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
214 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
214€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 024 821 € 1 403 040 € 1 687 887 € 799 865 € 1 208 276 € 1 187 435 € 1 982 831 € 1 965 385 € 1 521 469 € 432 534 € 609 375 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
761 600 € 567 668 € 865 894 € 709 651 € 1 103 076 € 1 152 286 € 1 054 578 € 1 076 413 € 1 113 057 € 198 964 € 442 758 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
761 600€ 567 668€ 865 894€ 709 651€ 1 103 076€ 1 152 286€ 1 054 578€ 1 076 413€ 1 113 057€ 198 964€ 442 758€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
100 323€ 587 931€ 424 830€ 268 647€ 293 174€ 379 911€ 232 067€ 166 067€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 630€ 2 630€ 2 414€ 1 980€ 2 252€ 1 528€ 1 423€ 196€ 98€ 98€ 73€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 233€ 1 520€ 1 306€ 1 130€ 1 450€ 1 012€ 991€ 382€ 192€ 56€ 137€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
158 658€ 127 027€ 297 057€ 86 323€ 101 139€ 32 582€ 33 139€ 36 167€ 1 211€ 3 349€ 340€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
377€ 116 264€ 96 386€ 781€ 359€ 27€ 624 053€ 559 053€ 27 000€ -2 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 004 € 3 613 € 3 776 € 1 210 € 1 549 € 26 656 € 69 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
2 954€ 3 726€ 1 160€ 1 499€ 26 656€ 69€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
50€ 3 613€ 50€ 50€ 50€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
581 210€ 1 030 048€ 687 002€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
30 800€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé