Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
21 667 112€ 20 265 898€ 28 635 130€ 18 955 989€ 19 960 632€ 17 002 957€ 13 586 887€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
21 668 159 € 20 265 538 € 28 672 790 € 19 712 217 € 20 013 661 € 17 012 028 € 13 894 890 € 10 437 028 € 13 034 730 € 10 130 486 € 2 444 437 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
21 593 956€ 20 152 551€ 28 361 954€ 18 730 037€ 19 850 455€ 16 923 542€ 13 452 238€ 10 344 675€ 12 981 931€ 10 021 481€ 2 153 773€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
161 669€
05
III.
Tržby z predaja služieb
73 156€ 59 428€ 273 176€ 64 283€ 110 177€ 79 415€ 134 649€ 75 317€ 52 722€ 108 971€ 290 664€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-136 831€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
30 970€ 308 000€ 17 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 047€ 53 559€ 37 660€ 862 089€ 53 029€ 9 071€ 3€ 36€ 77€ 34€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
20 944 087 € 19 329 832 € 27 286 684 € 19 408 006 € 19 869 144 € 16 722 596 € 13 719 821 € 10 364 961 € 12 984 855 € 10 088 284 € 2 558 700 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
20 535 998€ 18 519 553€ 25 566 005€ 16 197 834€ 19 160 802€ 16 411 805€ 13 022 606€ 10 151 585€ 12 647 357€ 9 880 292€ 2 159 673€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
28 645€ 36 413€ 26 208€ 30 067€ 36 499€ 14 896€ 72 511€ 39 726€ 74 291€ 44 746€ 17 611€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
284 925€ 662 513€ 1 643 136€ 2 179 636€ 599 458€ 250 191€ 253 847€ 141 493€ 254 388€ 148 996€ 369 347€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
46 026 € 42 439 € 44 854 € 50 655 € 44 283 € 38 327 € 16 251 € 4 164 € 2 271 € 2 466 € 1 687 €
16
E.1.
Mzdové náklady
32 362€ 29 976€ 31 891€ 36 000€ 31 396€ 27 132€ 11 666€ 3 080€ 1 680€ 1 832€ 1 248€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
10 568€ 9 711€ 10 436€ 12 214€ 10 957€ 9 508€ 4 106€ 1 084€ 591€ 634€ 439€
19
E.4.
Sociálne náklady
3 096€ 2 752€ 2 527€ 2 441€ 1 930€ 1 687€ 479€
20
F.
Dane a poplatky
4 172€ 501€ 428€ 1 217€ 1 761€ 2 529€ 2 332€ 633€ 1 270€ 1 109€ 673€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
32 576€ 18 727€ 4 877€ 772€ 3 700€ 3 597€ 13 648€ 10 493€ 5 248€ 10 563€ 9 344€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
32 576€ 18 727€ 4 877€ 772€ 3 700€ 3 597€ 13 648€ 10 493€ 5 248€ 10 563€ 9 344€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
78 438€ 308 691€ 16 815€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
11 745€ 49 686€ 1 176€ 869 387€ 22 641€ 1 251€ 29 935€ 52€ 30€ 112€ 365€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
724 072 € 935 706 € 1 386 106 € 304 211 € 144 517 € 289 432 € 175 069 € 72 067 € 49 875 € 42 202 € -114 263 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
817 544 € 993 500 € 1 399 781 € 411 621 € 163 873 € 326 065 € 237 923 € 87 188 € 58 617 € 56 418 € -102 194 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 € 360 € 0 € 0 € 2 € 0 € 19 111 € 139 716 € 162 € 924 € 7 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
18 688 € 139 616 € 13 € 13 € 7 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
18 688€ 139 616€ 13€ 13€ 7€
42
XII.
Kurzové zisky
1€ 360€ 2€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
423€ 100€ 149€ 911€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
5 875 € 8 862 € 9 372 € 15 202 € 14 943 € 6 998 € 3 042 € 1 684 € 3 020 € 2 701 € 984 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 941 € 2 147 € 2 756 € 10 584 € 10 998 € 4 312 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
3 941€ 2 147€ 2 756€ 10 584€ 10 998€ 4 312€
52
O.
Kurzové straty
138€ 49€ 52€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 934€ 6 577€ 6 616€ 4 569€ 3 893€ 2 686€ 3 042€ 1 684€ 3 020€ 2 701€ 984€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-5 874 € -8 502 € -9 372 € -15 202 € -14 941 € -6 998 € 16 069 € 138 032 € -2 858 € -1 777 € -977 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
718 198 € 927 204 € 1 376 734 € 289 009 € 129 576 € 282 434 € 191 138 € 210 099 € 47 017 € 40 425 € -115 240 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
152 013 € 204 941 € 294 005 € 59 619 € 20 084 € 60 183 € 44 814 € 40 201 € 3 653 € 2 906 € 1 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
151 998€ 202 126€ 284 824€ 61 643€ 30 900€ 60 183€ 44 814€ 40 201€ 3 653€ 2 906€ 1€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
15€ 2 815€ 9 181€ -2 024€ -10 816€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
566 185 € 722 263 € 1 082 729 € 229 390 € 109 492 € 222 251 € 146 324 € 169 898 € 43 364 € 37 519 € -115 241 €