Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
5 196 691 € 4 939 453 € 3 384 763 € 2 128 081 € 1 846 636 € 1 305 730 € 451 181 € 102 424 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
673 701 € 504 489 € 270 376 € 128 035 € 93 890 € 40 231 € 15 750 € 261 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
538 390 € 373 756 € 185 031 € 98 126 € 68 282 € 28 643 € 15 750 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
538 390€ 88 356€ 101 031€ 82 026€ 53 782€ 28 643€ 15 750€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
285 400€ 84 000€ 16 100€ 14 500€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
135 311 € 130 733 € 85 345 € 29 909 € 25 608 € 11 588 € 0 € 261 €
012
A.II.1
Pozemky
0€
013
A.II.2
Stavby
8 634€ 9 988€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
37 359€ 18 992€ 20 503€ 5 794€ 8 691€ 11 588€ 0€ 261€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
86 548€ 98 559€ 57 255€ 21 478€ 8 697€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 770€ 3 194€ 7 587€ 2 637€ 8 220€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
4 516 981 € 4 367 687 € 3 056 376 € 1 999 604 € 1 752 038 € 1 263 565 € 434 183 € 101 083 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
86 532 € 41 131 € 81 904 € 23 224 € 2 763 € 16 301 € 13 048 € 4 350 €
032
B.I.1
Materiál
86 532€ 41 131€ 81 904€ 23 224€ 2 763€ 16 301€ 13 048€ 4 350€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
339 282 € 77 012 € 57 158 € 1 747 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 747€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
339 282€ 77 012€ 57 158€ 0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
4 091 167 € 4 249 544 € 2 768 425 € 1 526 453 € 1 605 037 € 980 655 € 318 734 € 84 838 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 844 171€ 4 230 261€ 2 674 404€ 1 492 603€ 1 585 269€ 970 055€ 308 255€ 74 202€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
1 227 850€ 0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
64 285€ 485€ 1 879€ 5 636€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
19 146€ 19 283€ 29 736€ 33 365€ 19 768€ 10 600€ 8 600€ 5 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
148 889 € 449 927 € 144 238 € 266 609 € 100 654 € 11 895 €
056
B.IV.1
Peniaze
0€
057
B.IV.2
Účty v bankách
148 889€ 449 927€ 144 238€ 266 609€ 100 654€ 11 895€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
6 009 € 67 277 € 58 011 € 442 € 708 € 1 934 € 1 248 € 1 080 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
573€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
6 009€ 24 496€ 17 332€ 442€ 708€ 1 934€ 675€ 1 080€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
42 781€ 40 679€ 0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
5 196 691 € 4 939 453 € 3 384 763 € 2 128 081 € 1 846 636 € 1 305 730 € 451 181 € 102 424 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 043 840 € 1 163 561 € 767 326 € 830 830 € 459 649 € -17 153 € -202 193 € 475 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 158 061 € 761 826 € 825 330 € 454 149 € -22 653 € -207 694 € -5 025 € 1 132 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 467 838€ 1 071 603€ 1 071 603€ 700 422€ 223 620€ 38 579€ 38 579€ 38 579€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-309 777€ -309 777€ -246 273€ -246 273€ -246 273€ -246 273€ -43 604€ -37 447€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
880 279 € 396 235 € -63 504 € 371 181 € 476 802 € 185 041 € -202 668 € -6 157 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 152 851 € 3 775 892 € 2 617 437 € 1 297 251 € 1 386 987 € 1 322 883 € 653 374 € 101 949 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
1 460 382 € 404 120 € 299 376 € 110 942 € 114 619 € 206 977 € 97 702 € 2 483 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
51 859€ 74 512€ 74 329€ 41 237€ 114 619€ 206 977€ 97 702€ 2 483€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 408 523€ 329 608€ 225 047€ 69 705€ 0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
1 930 € 1 604 € 10 412 € 9 946 € 5 726 € 9 000 € 5 617 € 2 771 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 930€ 1 604€ 10 412€ 9 946€ 5 726€ 9 000€ 5 617€ 2 771€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
1 690 539 € 3 370 168 € 2 307 649 € 1 176 363 € 1 266 642 € 1 106 906 € 550 055 € 96 695 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
978 617€ 2 081 716€ 895 821€ 369 982€ 556 168€ 354 591€ 75 524€ 37 159€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
12€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
829 601€ 0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 175 000€ 586 252€ 565 666€ 539 761€ 400 488€ 36 088€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
105 524€ 122 205€ 105 531€ 112 781€ 64 088€ 57 559€ 41 261€ 14 542€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
64 284€ 66 196€ 54 283€ 60 330€ 34 431€ 30 334€ 21 783€ 5 765€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
541 874€ 270 210€ 76 774€ 45 961€ 45 443€ 124 661€ 10 999€ 3 129€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
240€ 240€ 240€ 1 057€ 846€ 0€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€