Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
5 674 974 € 5 196 691 € 4 939 453 € 3 384 763 € 2 128 081 € 1 846 636 € 1 305 730 € 451 181 € 102 424 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
772 651 € 673 701 € 504 489 € 270 376 € 128 035 € 93 890 € 40 231 € 15 750 € 261 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
643 762 € 538 390 € 373 756 € 185 031 € 98 126 € 68 282 € 28 643 € 15 750 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
643 762€ 538 390€ 88 356€ 101 031€ 82 026€ 53 782€ 28 643€ 15 750€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
285 400€ 84 000€ 16 100€ 14 500€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
128 889 € 135 311 € 130 733 € 85 345 € 29 909 € 25 608 € 11 588 € 0 € 261 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
7 279€ 8 634€ 9 988€ 0€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
43 066€ 37 359€ 18 992€ 20 503€ 5 794€ 8 691€ 11 588€ 0€ 261€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
76 531€ 86 548€ 98 559€ 57 255€ 21 478€ 8 697€ 0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 013€ 2 770€ 3 194€ 7 587€ 2 637€ 8 220€ 0€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
4 895 860 € 4 516 981 € 4 367 687 € 3 056 376 € 1 999 604 € 1 752 038 € 1 263 565 € 434 183 € 101 083 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
101 814 € 86 532 € 41 131 € 81 904 € 23 224 € 2 763 € 16 301 € 13 048 € 4 350 €
035
B.I.1
Materiál
101 814€ 86 532€ 41 131€ 81 904€ 23 224€ 2 763€ 16 301€ 13 048€ 4 350€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
0€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
536 344 € 339 282 € 77 012 € 57 158 € 1 747 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
1 747 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 747€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
536 344€ 339 282€ 77 012€ 57 158€ 0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
4 257 702 € 4 091 167 € 4 249 544 € 2 768 425 € 1 526 453 € 1 605 037 € 980 655 € 318 734 € 84 838 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 068 978 € 2 844 171 € 4 230 261 € 2 674 404 € 1 492 603 € 1 585 269 € 970 055 € 308 255 € 74 202 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
626 279€ 441 682€ 444 847€ 28 181€ 51 963€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 442 699€ 2 402 489€ 3 785 414€ 2 674 404€ 1 492 603€ 1 585 269€ 970 055€ 280 074€ 22 239€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
2 170 844€ 1 227 850€ 0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
64 285€ 485€ 1 879€ 5 636€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
17 880€ 19 146€ 19 283€ 29 736€ 33 365€ 19 768€ 10 600€ 8 600€ 5 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
148 889 € 449 927 € 144 238 € 266 609 € 100 654 € 11 895 €
072
B.V.1.
Peniaze
0€ 0€
073
B.V.2.
Účty v bankách
148 889€ 449 927€ 144 238€ 266 609€ 100 654€ 11 895€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
6 463 € 6 009 € 67 277 € 58 011 € 442 € 708 € 1 934 € 1 248 € 1 080 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
573€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
6 463€ 6 009€ 24 496€ 17 332€ 442€ 708€ 1 934€ 675€ 1 080€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
42 781€ 40 679€ 0€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
5 674 974 € 5 196 691 € 4 939 453 € 3 384 763 € 2 128 081 € 1 846 636 € 1 305 730 € 451 181 € 102 424 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 440 029 € 2 043 840 € 1 163 561 € 767 326 € 830 830 € 459 649 € -17 153 € -202 193 € 475 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
2 038 340 € 1 158 061 € 761 826 € 825 330 € 454 149 € -22 653 € -207 694 € -5 025 € 1 132 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 348 117€ 1 467 838€ 1 071 603€ 1 071 603€ 700 422€ 223 620€ 38 579€ 38 579€ 38 579€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-309 777€ -309 777€ -309 777€ -246 273€ -246 273€ -246 273€ -246 273€ -43 604€ -37 447€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
396 189 € 880 279 € 396 235 € -63 504 € 371 181 € 476 802 € 185 041 € -202 668 € -6 157 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 234 945 € 3 152 851 € 3 775 892 € 2 617 437 € 1 297 251 € 1 386 987 € 1 322 883 € 653 374 € 101 949 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 347 € 1 930 € 1 604 € 10 412 € 9 946 € 5 726 € 9 000 € 5 617 € 2 771 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 347€ 1 930€ 1 604€ 10 412€ 9 946€ 5 726€ 9 000€ 5 617€ 2 771€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
732 678 € 1 690 539 € 3 370 168 € 2 307 649 € 1 176 363 € 1 266 642 € 1 106 906 € 550 055 € 96 695 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
512 369 € 978 617 € 2 081 716 € 895 821 € 369 982 € 556 168 € 354 591 € 75 524 € 37 171 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
66 210€ 236 494€ 876 374€ 22 879€ 18 869€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
446 159€ 742 123€ 1 205 342€ 895 821€ 369 982€ 556 168€ 354 591€ 52 645€ 18 302€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
829 601€ 0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 175 000€ 586 252€ 565 666€ 539 761€ 400 488€ 36 088€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
96 920€ 105 524€ 122 205€ 105 531€ 112 781€ 64 088€ 57 559€ 41 261€ 14 542€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
57 490€ 64 284€ 66 196€ 54 283€ 60 330€ 34 431€ 30 334€ 21 783€ 5 765€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
65 899€ 541 874€ 270 210€ 76 774€ 45 961€ 45 443€ 124 661€ 10 999€ 3 129€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
240€ 240€ 240€ 1 057€ 846€ 0€ 0€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 499 920 € 1 460 382 € 404 120 € 299 376 € 110 942 € 114 619 € 206 977 € 97 702 € 2 483 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
46 517€ 51 859€ 74 512€ 74 329€ 41 237€ 114 619€ 206 977€ 97 702€ 2 483€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 453 403€ 1 408 523€ 329 608€ 225 047€ 69 705€ 0€ 0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 0€