Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
60 830€ 22 686€ 26 162€ 2 529€ 1 739€ 12 939€ 9 366€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
60 215€ 22 461€ 23 856€ 2 040€ 4 344€ 440€ 6 258€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
615 € 225 € 2 306 € 489 € -2 605 € 12 499 € 3 108 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
10 065 861 € 13 309 101 € 13 201 677 € 7 147 106 € 5 588 028 € 5 114 870 € 3 259 701 € 1 362 778 € 195 478 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
10 065 861€ 13 309 101€ 13 201 677€ 7 147 106€ 5 588 028€ 5 114 870€ 3 259 701€ 1 362 778€ 195 478€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
II.3
Aktivácia
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
7 258 969 € 10 039 599 € 10 469 908 € 5 229 080 € 3 403 746 € 3 143 315 € 1 848 740 € 794 099 € 98 290 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
403 379€ 439 741€ 276 004€ 181 214€ 87 460€ 90 187€ 76 760€ 75 645€ 3 719€
10
B.2
Služby
6 855 590€ 9 599 858€ 10 193 904€ 5 047 866€ 3 316 286€ 3 053 128€ 1 771 980€ 718 454€ 94 571€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 807 507 € 3 269 727 € 2 734 075 € 1 918 515 € 2 184 282 € 1 968 950 € 1 423 460 € 571 787 € 97 188 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
2 183 801 € 2 101 974 € 2 032 994 € 1 948 050 € 1 646 057 € 1 322 700 € 1 121 762 € 751 903 € 99 910 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 601 479€ 1 506 179€ 1 414 760€ 1 449 680€ 1 223 658€ 951 356€ 838 457€ 565 529€ 76 585€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
525 208€ 493 050€ 518 444€ 454 628€ 389 798€ 310 305€ 235 737€ 164 443€ 22 582€
16
C.4
Sociálne náklady
57 114€ 102 745€ 99 790€ 43 742€ 32 601€ 61 039€ 47 568€ 21 931€ 743€
17
D
Dane a poplatky
1 524€ 1 089€ 1 158€ 1 349€ 1 259€ 1 552€ 893€ 596€ 78€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
105 110€ 48 579€ 42 912€ 28 779€ 18 123€ 8 129€ 2 007€ 261€ 319€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
65€ 156€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
42€ 156€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
1 185€ 2 953€ -235€ 498€ 19 229€ -2 558€ 2 558€ 0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 641€ 54 270€ -4 734€ 24 446€ 16 265€ 7 616€ 3 126€ 262€ 2€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
38 213€ 28 060€ 56 163€ 22 529€ 18 991€ 38 537€ 7 961€ 1 063€ 2€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
483 315 € 1 141 342 € 596 349 € -58 244 € 496 888 € 608 164 € 291 470 € -181 774 € -3 119 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
46 049€ 16€ 8€ 6€ 5€
39
N
Nákladové úroky
452€ 28 392€ 11 928€ 11 251€ 10 666€ 19 761€ 15 488€ 1 088€
40
XI.
Kurzové zisky
169€ 42€ 248€ 420€ 893€ 384€ 2€ 2€ 1€
41
O
Kurzové straty
54€ 1 648€ 1 602€ 108€ 539€ 104€ 61€ 53€ 23€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 067€ 2 401€ 4 396€ 4 160€ 3 882€ 4 271€ 2 983€ 2 480€ 1 932€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
41 097 € -4 459 € -34 142 € -15 776 € -14 779 € -14 641 € -22 795 € -18 013 € -3 037 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
524 412 € 1 136 883 € 562 207 € -74 020 € 482 109 € 593 523 € 268 675 € -199 787 € -6 156 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
128 223 € 256 604 € 165 972 € -10 516 € 110 928 € 116 721 € 83 634 € 2 881 € 1 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
325 286€ 518 873€ 185 826€ 46 642€ 110 928€ 116 721€ 83 634€ 2 881€ 1€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-197 063€ -262 269€ -19 854€ -57 158€ 0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
396 189 € 880 279 € 396 235 € -63 504 € 371 181 € 476 802 € 185 041 € -202 668 € -6 157 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
524 412 € 1 136 883 € 562 207 € -74 020 € 482 109 € 593 523 € 268 675 € -199 787 € -6 156 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
396 189 € 880 279 € 396 235 € -63 504 € 371 181 € 476 802 € 185 041 € -202 668 € -6 157 €