Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Prestex s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
355 803 € 129 777 € 98 549 € 37 032 € 37 126 € 48 528 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
68 911 € 74 076 € 25 625 € 1 750 € 4 750 € 9 458 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
68 911 € 74 076 € 25 625 € 1 750 € 4 750 € 9 458 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
5 870€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
63 041€ 74 076€ 25 625€ 1 750€ 4 750€ 9 458€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
286 892 € 55 701 € 72 924 € 35 282 € 32 376 € 39 070 €
015
B.I.
Zásoby
7 871€ 2 809€ 2 708€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 002€ 21€ 15€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
249 705 € 13 925 € 5 759 € 12 289 € 23 231 € 10 181 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
214 428€ 2 366€ 11 868€ 22 896€ 9 796€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
33 277€ 11 559€ 5 759€ 421€ 125€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
2 000€ 335€ 260€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
22 187 € 26 776 € 52 165 € 120 € 6 315 € 26 166 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
22 187€ 26 776€ 52 165€ 120€ 6 315€ 26 166€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
355 803 € 129 777 € 98 549 € 37 032 € 37 126 € 48 528 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
120 694 € 20 913 € 22 499 € 16 907 € 15 351 € 16 015 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
80 000€ 80 001€ 8 000€ 8 000€ 8 000€ 8 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
223€ 223€ 223€ 223€ 223€ 99€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
7 276€ 7 276€ 1 684€ 128€ 791€ 375€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
26 195 € -73 587 € 5 592 € 1 556 € -663 € 541 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
235 109 € 108 864 € 76 050 € 20 125 € 21 775 € 32 513 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
43 678€ 144€ 144€ 144€ 121€ 112€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
191 424 € 108 720 € 75 906 € 19 981 € 21 264 € 31 858 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
190 464€ 3 459€ 74 703€ 12 931€ 235€ 5 402€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
677€ 355€ 671€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
960€ 1 211€ 1 203€ 1 395€ 1 633€ 1 259€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
104 050€ 4 978€ 19 041€ 24 526€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
390€ 543€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
7€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci