Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 400 743 € 1 204 066 € 985 008 € 909 512 € 975 945 € 979 332 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
294 611 € 320 724 € 283 646 € 287 257 € 154 427 € 58 242 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
294 611 € 320 724 € 283 646 € 287 257 € 154 427 € 58 242 €
012
A.II.1
Pozemky
42 800 € 42 800 € 42 800 € 42 800 €
013
A.II.2
Stavby
208 336 € 215 492 € 222 647 € 229 803 € 34 290 € 36 725 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
43 475 € 62 432 € 18 199 € 14 654 € 17 888 € 21 517 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
102 249 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 105 143 € 882 779 € 701 362 € 622 255 € 820 131 € 920 361 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
279 036 € 205 215 € 79 121 € 149 344 € 130 284 € 304 599 €
032
B.I.1
Materiál
92 € 42 €
034
B.I.3
Výrobky
62 967 € 25 972 € 2 630 €
036
B.I.5
Tovar
210 982 € 196 542 € 50 551 € 144 188 € 127 758 € 304 599 €
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
4 995 € 8 631 € 2 598 € 2 526 € 2 526 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
793 879 € 669 933 € 593 832 € 416 536 € 660 512 € 607 645 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
715 694 € 572 635 € 565 434 € 407 134 € 634 776 € 561 480 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
78 185 € 97 298 € 28 398 € 9 402 € 25 736 € 46 165 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
32 228 € 7 631 € 28 409 € 56 375 € 29 335 € 8 117 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 282 € 113 € 8 980 € 8 252 € 703 € 1 559 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
29 946 € 7 518 € 19 429 € 48 123 € 28 632 € 6 558 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
989 € 563 € 1 387 € 729 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
989 € 563 € 1 387 € 729 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 400 743 € 1 204 066 € 985 008 € 909 512 € 975 945 € 979 332 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
118 792 € 96 042 € 39 231 € 43 036 € 30 467 € 30 970 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
3 005 € 3 005 € 3 005 € 505 € 505 € 505 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
3 005 € 3 005 € 3 005 € 505 € 505 € 505 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
88 037 € 30 350 € 35 031 € 24 962 € 25 465 € 8 561 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
91 842 € 34 156 € 35 031 € 25 465 € 25 465 € 8 561 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 805 € -3 806 € -503 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
22 750 € 57 687 € -3 805 € 12 569 € -503 € 16 904 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 281 951 € 1 107 622 € 945 777 € 866 476 € 945 478 € 948 362 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
7 417 € 7 586 € 7 551 € 5 577 € 4 296 € 2 590 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
7 417 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
7 586 € 7 551 € 5 577 € 4 296 € 2 590 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
26 029 € 39 347 € 60 409 € 4 101 € 6 762 € 9 270 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
11 254 € 15 067 € 60 409 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 215 € 551 € 1 015 € 613 € 346 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
13 560 € 23 729 € 3 086 € 6 149 € 8 924 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 102 019 € 864 035 € 774 977 € 734 662 € 808 455 € 885 921 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
674 652 € 427 748 € 351 177 € 324 369 € 514 268 € 628 852 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
408 615 € 408 183 € 408 120 € 399 396 € 287 140 € 246 107 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
6 936 € 6 485 € 8 033 € 5 739 € 4 042 € 1 908 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
10 175 € 4 466 € 5 415 € 3 634 € 2 403 € 1 468 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 356 € 17 153 € 1 897 € 1 524 € 602 € 6 442 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
285 € 335 € 1 144 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
146 486 € 196 654 € 102 840 € 122 136 € 125 965 € 50 581 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
64 248 € 83 544 € 102 840 € 122 136 € 91 120 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
82 238 € 113 110 € 34 845 € 50 581 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
402 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
402 €