Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Východoslovenská energetika a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
278 044€ 141 387€ 7 505€ 1 872€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
207 609 000€ 167 929 000€ 354 706€ 76 697€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-207 609 000 € -167 929 000 € -76 662 € 64 690 € 7 505 € 1 872 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
490 277 000 € 452 286 000 € 397 873 652 € 367 919 657 € 388 717 480 € 192 083 363 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
490 277 000€ 452 286 000€ 397 873 652€ 367 919 657€ 388 717 480€ 192 083 363€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
254 106 000 € 254 339 000 € 382 851 624 € 345 323 647 € 367 608 966 € 182 441 369 € 794 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
238 698 000€ 239 731 000€ 370 499 013€ 336 076 128€ 360 827 640€ 178 442 227€
10
B.2
Služby
15 408 000€ 14 608 000€ 12 352 611€ 9 247 519€ 6 781 326€ 3 999 142€ 794€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
28 562 000 € 30 018 000 € 14 945 366 € 22 660 700 € 21 116 019 € 9 643 866 € -794 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
10 520 000 € 9 699 000 € 8 885 515 € 7 455 824 € 6 055 305 € 1 854 891 €
13
C.1
Mzdové náklady
7 721 000€ 7 109 000€ 6 311 535€ 5 305 036€ 4 370 407€ 1 373 607€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
232 307€ 310 802€ 197 011€ 84 573€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 563 000€ 1 305 000€ 2 079 708€ 1 628 407€ 1 317 267€ 360 814€
16
C.4
Sociálne náklady
1 236 000€ 1 285 000€ 261 965€ 211 579€ 170 620€ 35 897€
17
D
Dane a poplatky
11 191€ 310 925€ 305 935€ 57 171€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 931 000€ 4 430 000€ 6 787 894€ 6 521 336€ 5 819 638€ 2 759 137€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
721€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
41€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
148 653€ -621 047€ -470 908€ -779 824€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 525 000€ 1 628 000€ 1 258 657€ 1 466 745€ 1 482 199€ 1 224 721€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 432 000€ 7 915 000€ 661 223€ 863 506€ 965 868€ 1 006 755€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
8 204 000 € 9 602 000 € -290 453 € 9 596 901 € 9 922 339 € 5 971 178 € -794 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
296 000€ 162 000€ 1 129€ 2 021€ 890€
39
N
Nákladové úroky
18 000€ 64 000€ 2 402€ 49€ 1 111€ 3 600€
40
XI.
Kurzové zisky
59€ 1 255€ 1 096€ 78€
41
O
Kurzové straty
2 645€ 4 922€ 11 958€ 15€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
15€ 4€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
56 338€ 32 403€ 37 104€ 20 403€ 1€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
278 000 € 98 000 € -61 326 € -34 990 € -47 041 € -23 046 € -1 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
8 482 000 € 9 700 000 € -351 779 € 9 561 911 € 9 875 298 € 5 948 132 € -795 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 313 000 € 1 059 000 € 439 513 € 2 254 305 € 2 882 657 € 1 615 279 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
3 187 000€ 3 121 000€ 1 033 508€ 3 189 025€ 3 844 386€ 1 888 944€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-874 000€ -2 062 000€ -593 995€ -934 720€ -961 729€ -273 665€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
6 169 000 € 8 641 000 € -791 292 € 7 307 606 € 6 992 641 € 4 332 853 € -795 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
8 482 000 € 9 700 000 € -351 779 € 9 561 911 € 9 875 298 € 5 948 132 € -795 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
6 169 000 € 8 641 000 € -791 292 € 7 307 606 € 6 992 641 € 4 332 853 € -795 €