Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Východoslovenská energetika a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
989 146 000 € 529 884 000 € 531 128 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
195 000€ 314 000€ 645 000€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
910 403 000€ 527 422 000€ 528 397 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
0€ 0€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
78 548 000€ 2 148 000€ 2 086 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
984 403 000 € 546 631 000 € 521 059 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
178 000€ 546 000€ 257 000€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
875 642 000€ 500 412 000€ 484 406 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
13 767 000€ 14 009 000€ 14 281 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
9 560 000 € 9 470 000 € 9 497 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
7 010 000€ 7 235 000€ 6 968 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 319 000€ 1 392 000€ 1 259 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 231 000€ 843 000€ 1 270 000€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 430 000€ 4 875 000€ 5 049 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 430 000€ 4 875 000€ 5 049 000€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
11 000€ 3 000€ 1 000€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
5 109 000€ -830 000€ 754 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
74 706 000€ 18 146 000€ 6 814 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
4 743 000 € -16 747 000 € 10 069 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
21 011 000 € 12 769 000 € 30 098 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
302 000 € 224 000 € 237 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
302 000 € 224 000 € 237 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
302 000€ 224 000€ 237 000€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
79 000 € 5 000 € 14 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
79 000 € 5 000 € 14 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
79 000€ 5 000€ 14 000€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
223 000 € 219 000 € 223 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
4 966 000 € -16 528 000 € 10 292 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
6 921 000 € -3 997 000 € 2 548 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
358 000€ 4 338 000€ 3 494 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
6 563 000€ -8 335 000€ -946 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-1 955 000 € -12 531 000 € 7 744 000 €