Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 073 272 € 1 075 045 € 867 173 € 925 912 € 525 834 € 289 064 € 283 211 € 298 364 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
810 700 € 867 385 € 618 406 € 618 527 € 298 943 € 50 495 € 34 162 € 67 430 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
810 700 € 867 385 € 618 406 € 618 527 € 298 943 € 50 495 € 34 162 € 67 430 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
69 876€ 75 835€ 11 451€ 11 964€ 12 675€ 13 387€ 10 126€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
740 824€ 791 550€ 596 011€ 606 563€ 286 268€ 37 108€ 20 063€ 63 457€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
10 944€ 3 973€ 3 973€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
244 685 € 194 918 € 231 779 € 298 647 € 222 508 € 233 695 € 242 784 € 227 560 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
9 122 € 4 354 € 8 772 € 7 353 € 5 542 € 0 € 0 €
035
B.I.1
Materiál
9 122€ 4 354€ 8 772€ 7 353€ 5 542€ 0€ 0€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
0€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
12 557 € 8 528 € 0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
12 557 € 8 528 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
12 557€ 8 528€ 0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
89 323 € 123 737 € 190 045 € 202 642 € 167 403 € 90 229 € 183 320 € 192 406 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
69 421 € 92 795 € 139 556 € 180 223 € 101 617 € 78 111 € 172 221 € 181 484 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
288€ 0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
69 421€ 92 795€ 139 556€ 180 223€ 101 329€ 78 111€ 172 221€ 181 484€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
19 902€ 30 942€ 50 489€ 22 419€ 65 786€ 10 019€ 9 626€ 8 508€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
2 099€ 1 473€ 2 414€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
146 240 € 54 270 € 24 434 € 88 652 € 49 563 € 143 466 € 59 464 € 35 154 €
072
B.V.1.
Peniaze
4 796€ 126€ 8 042€ 2 287€ 404€ 555€ 825€ 2 968€
073
B.V.2.
Účty v bankách
141 444€ 54 144€ 16 392€ 86 365€ 49 159€ 142 911€ 58 639€ 32 186€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
17 887 € 12 742 € 16 988 € 8 738 € 4 383 € 4 874 € 6 265 € 3 374 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
17 858€ 12 742€ 16 988€ 8 738€ 5 021€ 4 874€ 6 175€ 2 673€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
29€ -638€ 90€ 701€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 073 272 € 1 075 045 € 867 173 € 925 912 € 525 834 € 289 064 € 283 211 € 298 364 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
488 654 € 381 127 € 283 989 € 268 255 € 160 097 € -147 678 € -236 454 € -178 493 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
308 720€ 308 720€ 308 720€ 308 720€ 308 720€ 0€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
14 020 € 14 020 € 14 020 € 14 020 € 0 € 0 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
14 020€ 14 020€ 14 020€ 14 020€ 0€ 0€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
52 967 € -45 390 € -61 124 € -173 267 € -154 317 € -243 093 € -185 132 € -142 362 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
114 091€ 15 734€ 134 050€ 88 776€ 0€ 0€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-61 124€ -61 124€ -61 124€ -307 317€ -243 093€ -243 093€ -185 132€ -142 362€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
106 308 € 97 138 € 15 734 € 112 143 € -945 € 88 776 € -57 961 € -42 770 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
584 618 € 693 637 € 576 911 € 652 963 € 363 905 € 435 101 € 517 514 € 476 769 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
4 850 € 4 373 € 3 870 € 3 260 € 2 617 € 1 989 € 1 397 € 909 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
4 850€ 4 373€ 3 870€ 3 260€ 2 617€ 1 989€ 1 397€ 909€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
384 422 € 500 637 € 419 496 € 443 397 € 143 066 € 420 484 € 496 661 € 447 462 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
23 588 € 147 140 € 131 371 € 248 112 € 60 750 € 108 036 € 165 034 € 147 119 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
24 443€ 0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
23 588€ 147 140€ 131 371€ 248 112€ 36 307€ 108 036€ 165 034€ 147 119€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
341 538€ 313 351€ 269 220€ 167 551€ 70 000€ 291 041€ 311 040€ 296 241€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
6 869€ 7 472€ 5 255€ 6 163€ 7 092€ 4 650€ 6 063€ 2 612€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 143€ 4 359€ 4 824€ 3 962€ 4 218€ 3 015€ 3 943€ 1 697€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
8 284€ 28 277€ 8 826€ 23 509€ 879€ 13 742€ 10 581€ 3 907€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
38€ -5 900€ 127€ 0€ -4 114€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
7 547 € 10 015 € 6 518 € 12 700 € 12 756 € 9 488 € 5 952 € 2 478 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
7 547€ 10 015€ 6 518€ 12 700€ 12 756€ 9 488€ 5 952€ 2 478€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
117 799€ 178 612€ 147 027€ 193 606€ 205 466€ 3 140€ 13 504€ 25 920€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
70 000€ 0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
281 € 6 273 € 4 694 € 1 832 € 1 641 € 2 151 € 88 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
-275€ 941€ 1 641€ 2 151€ 88€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
556€ 5 332€ 4 694€ 1 832€ 0€ 0€