Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 343 443€ 1 301 963€ 1 260 634€ 1 109 297€ 883 988€ 1 108 547€ 772 911€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 376 873 € 1 527 926 € 1 278 000 € 1 162 430 € 895 699 € 1 149 453 € 788 906 € 1 007 726 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
980€ 4 264€ 48 233€ 3 017€ 1 607€ 631€ 1 318€ 1 519€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
515€ 1 427€ 2 015€ 2 226€ 2 250€ 11 827€ 5 886€ 3 187€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 341 949€ 1 296 273€ 1 210 386€ 1 104 054€ 880 131€ 1 096 088€ 765 707€ 993 229€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 000€ 7 208€ 2 600€ 0€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
31 429€ 218 754€ 17 366€ 53 133€ 9 111€ 40 907€ 15 995€ 9 791€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 248 803 € 1 387 615 € 1 254 823 € 1 026 534 € 888 249 € 1 046 247 € 841 641 € 1 046 676 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 292€ 5 434€ 38 349€ 3 303€ 1 724€ 696€ 1 034€ 4 510€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
336 631€ 512 198€ 466 529€ 359 096€ 270 944€ 349 437€ 174 443€ 126 637€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€
14
D.
Služby
560 995€ 563 586€ 467 202€ 427 334€ 412 172€ 494 629€ 465 858€ 778 571€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
142 984 € 140 189 € 134 181 € 129 140 € 127 763 € 120 690 € 109 636 € 56 725 €
16
E.1.
Mzdové náklady
104 621€ 102 719€ 94 667€ 92 903€ 92 605€ 86 824€ 78 938€ 40 665€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
34 826€ 33 965€ 33 402€ 32 664€ 29 936€ 30 533€ 27 769€ 14 315€
19
E.4.
Sociálne náklady
3 537€ 3 505€ 6 112€ 3 573€ 5 222€ 3 333€ 2 929€ 1 745€
20
F.
Dane a poplatky
4 841€ 3 357€ 5 190€ 4 669€ 3 872€ 2 291€ 1 939€ 1 093€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
123 685€ 90 262€ 81 632€ 47 145€ 21 885€ 14 681€ 43 522€ 50 581€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
123 685€ 90 262€ 81 632€ 47 145€ 21 885€ 14 681€ 43 522€ 50 581€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
6 491€ 2 519€ 2 834€ -4 065€ 4 065€ 0€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
70 884€ 70 070€ 58 906€ 59 912€ 49 889€ 59 758€ 45 209€ 28 559€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
128 070 € 140 311 € 23 177 € 135 896 € 7 450 € 103 206 € -52 735 € -38 950 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
443 526 € 220 746 € 288 554 € 319 564 € 199 148 € 263 784 € 131 576 € 88 217 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 € 9 € 4 € 7 € 4 € 61 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
4 € 7 € 4 € 2 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
4€ 7€ 4€ 2€
42
XII.
Kurzové zisky
3€ 9€ 0€ 59€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
7 395 € 5 974 € 7 452 € 7 463 € 5 518 € 1 400 € 2 349 € 3 881 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
6 270 € 4 908 € 6 332 € 6 748 € 1 984 € 794 € 1 897 € 3 491 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
6 270€ 4 908€ 6 332€ 6 748€ 1 984€ 794€ 1 897€ 3 491€
52
O.
Kurzové straty
173€ 25€ 16€ 24€ 41€ 8€ 0€ 15€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
952€ 1 041€ 1 104€ 691€ 3 493€ 598€ 452€ 375€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-7 392 € -5 974 € -7 443 € -7 463 € -5 514 € -1 393 € -2 345 € -3 820 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
120 678 € 134 337 € 15 734 € 128 433 € 1 936 € 101 813 € -55 080 € -42 770 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
14 370 € 37 199 € 16 290 € 2 881 € 13 037 € 2 881 € 0 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
14 370€ 37 199€ 16 290€ 2 881€ 13 037€ 2 881€ 0€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
106 308 € 97 138 € 15 734 € 112 143 € -945 € 88 776 € -57 961 € -42 770 €