Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bratislavská recyklačná s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
4 368 878 € 3 779 922 € 3 063 476 € 3 494 901 € 2 294 471 € 1 310 581 € 874 944 € 823 601 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
61 919 € 81 488 € 99 235 € 65 674 € 156 592 € 61 511 € 72 031 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
49 364 € 67 892 € 86 420 € 61 930 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
49 364€ 67 892€ 86 420€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
61 930€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
12 555 € 13 596 € 12 815 € 3 744 € 156 592 € 61 511 € 72 031 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
5 277€ 5 843€ 6 409€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
7 278€ 7 753€ 6 406€ 3 744€ 156 592€ 61 511€ 72 031€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
4 300 448 € 3 690 835 € 2 952 394 € 3 408 736 € 2 258 259 € 1 126 530 € 787 932 € 726 300 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
340 000 € 6 808 € 10 139 € 17 429 € 13 933 € 17 468 € 9 346 €
035
B.I.1
Materiál
6 808€ 10 139€ 50€ 50€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
340 000€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
17 379€ 13 883€ 17 468€ 9 346€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
407 124 € 405 134 € 405 134 € 400 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
400 000€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
407 124€ 405 134€ 405 134€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
3 943 658 € 3 251 686 € 2 507 577 € 2 395 531 € 1 366 791 € 562 666 € 749 147 € 716 181 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 090 572 € 586 211 € 1 122 348 € 1 152 320 € 712 573 € 524 413 € 678 573 € 673 966 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 090 572€ 586 211€ 1 122 348€ 1 152 320€ 712 573€ 524 413€ 678 573€ 673 966€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 315€ 32 205€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
2 851 771€ 2 665 475€ 1 353 024€ 1 243 211€ 654 218€ 38 253€ 70 574€ 42 215€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
16 790 € 32 025 € 32 875 € 597 932 € 874 039 € 149 931 € 21 317 € 773 €
072
B.V.1.
Peniaze
12 269€ 28 122€ 6 071€ 8 832€ 2 094€ 349€ 6 121€ 462€
073
B.V.2.
Účty v bankách
4 521€ 3 903€ 26 804€ 589 100€ 871 945€ 149 582€ 15 196€ 311€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
6 511 € 7 599 € 11 847 € 20 491 € 36 212 € 27 459 € 25 501 € 25 270 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
6 511€ 7 599€ 11 847€ 7 991€ 9 218€ 2 559€ 601€ 370€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
12 500€ 26 994€ 24 900€ 24 900€ 24 900€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
4 368 878 € 3 779 922 € 3 063 476 € 3 494 901 € 2 294 471 € 1 310 581 € 874 944 € 823 601 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 163 522 € 2 244 399 € 2 319 355 € 2 496 290 € 312 788 € 93 250 € 56 896 € 44 691 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
1 554 912€ 1 554 912€ 1 554 912€ 1 554 912€ 176€ 176€ 176€ 176€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
667 488 € 742 443 € 919 378 € 290 612 € 73 074 € 36 720 € 24 515 € 22 217 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
921 883€ 921 883€ 921 883€ 293 117€ 75 579€ 39 225€ 27 020€ 24 722€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-254 395€ -179 440€ -2 505€ -2 505€ -2 505€ -2 505€ -2 505€ -2 505€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-80 878 € -74 956 € -176 935 € 628 766 € 219 538 € 36 354 € 12 205 € 2 298 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 205 356 € 1 535 523 € 744 121 € 998 611 € 1 980 683 € 1 216 331 € 700 048 € 777 910 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 913 € 1 913 € 9 849 € 9 735 € 1 564 336 € 1 073 117 € 455 113 € 103 005 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
72 000€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
8 000€ 8 000€ 1 562 736€ 1 060 428€ 432 947€ 30 196€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 913€ 1 913€ 1 849€ 1 735€ 1 600€ 1 343€ 1 071€ 809€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
11 346€ 21 095€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 203 443 € 1 533 610 € 734 272 € 988 860 € 415 521 € 139 169 € 240 564 € 380 653 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 704 359 € 1 113 729 € 723 463 € 831 865 € 303 419 € 110 669 € 223 811 € 364 667 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 704 359€ 1 113 729€ 723 463€ 831 865€ 303 419€ 110 669€ 223 811€ 364 667€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
639€ 586€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 244€ 2 202€ 4 161€ 1 451€ 3 615€ 7 835€ 6 271€ 7 239€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 175€ 3 654€ 2 838€ 1 299€ 4 288€ 5 268€ 4 103€ 4 849€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
19 665€ 28 025€ 3 171€ 153 659€ 96 865€ 14 636€ 4 965€ 3 136€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
476 000€ 386 000€ 7 334€ 761€ 1 414€ 762€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
826 € 4 045 € 4 371 € 5 486 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
826€ 4 045€ 4 371€ 5 486€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
16€ 288 766€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 000 € 1 000 € 118 000 € 1 000 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 000€ 1 000€ 118 000€ 1 000€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé