Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
3 102 626 € 1 761 437 € 1 847 342 € 1 814 139 € 1 657 223 € 1 646 506 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 645 946 € 955 311 € 969 736 € 917 325 € 820 694 € 881 920 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
2 261 844 € 955 311 € 969 736 € 917 325 € 820 694 € 881 920 €
012
A.II.1
Pozemky
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 261 844€ 955 311€ 969 736€ 917 325€ 820 694€ 881 920€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
384 102 €
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
384 102€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
456 680 € 806 126 € 872 698 € 893 277 € 836 529 € 759 920 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
15 932 € 1 201 € 7 005 € 5 613 € 6 116 € 7 189 €
032
B.I.1
Materiál
15 932€ 1 201€ 7 005€ 5 613€ 6 116€ 7 189€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
905 135 € 770 508 € 719 859 € 671 752 € 671 232 € 678 842 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
903 085€ 765 903€ 706 647€ 665 906€ 665 792€ 675 186€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
054
B.III.8
Iné pohľadávky
2 050€ 4 605€ 13 212€ 5 846€ 5 440€ 3 656€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
-464 387 € 34 417 € 145 834 € 215 912 € 159 181 € 73 889 €
056
B.IV.1
Peniaze
185 511€ 205 441€ 11 200€ 9 963€ 50 906€ 2 955€
057
B.IV.2
Účty v bankách
-649 898€ -171 024€ 134 634€ 205 949€ 108 275€ 70 934€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
4 908 € 3 537 € 4 666 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
4 158€ 3 537€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 666€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
750€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
3 102 626 € 1 761 437 € 1 847 342 € 1 814 139 € 1 657 223 € 1 646 506 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
424 872 € 337 327 € 168 592 € 531 117 € 433 547 € 380 682 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
10 001 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
10 001€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
227 327 € 58 592 € -9 950 € 323 547 € 270 682 € 298 879 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
227 327€ 58 592€ -9 950€ 323 547€ 270 682€ 298 879€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
87 544 € 168 735 € 68 542 € 97 570 € 52 865 € -28 197 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 677 754 € 1 424 110 € 1 678 750 € 1 283 022 € 1 223 676 € 1 263 775 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 772 151 € 922 763 € 825 661 € 765 196 € 681 013 € 754 806 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
8 000€ 6 098€ 4 946€ 4 046€ 3 301€ 2 560€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
2 288 395€ 928 433€ 832 518€ 771 614€ 678 885€ 756 265€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
-524 244€ -11 768€ -11 803€ -10 464€ -1 173€ -4 019€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
905 603 € 336 407 € 853 089 € 517 826 € 542 663 € 508 969 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
630 288€ 162 943€ 157 198€ 140 059€ 179 887€ 162 430€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
2 580€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
96 000€ 96 000€ 654 305€ 335 000€ 345 000€ 345 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
75 095€ 39 566€ 27 568€ 15 423€ 11 664€ 9 705€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
33 395€ 17 771€ 6 613€ 4 061€ 5 694€ 5 247€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
69 717€ 19 218€ -3 124€ 22 794€ 381€ -16 066€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 108€ 909€ 10 529€ 489€ 37€ 73€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
164 940 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
164 940€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
2 049 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
2 049€